Превенция на ХИВ/СПИН и ППИ

Превенция на ХИВ/СПИН и ППИ сред младите хора в България


Ръководител: гл.експ. А.Чилева
тел.+3592 8056 229; e-mail:anina@ncpha.government.bg