Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България (2017-2020)

Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България


Ръководител за НЦОЗА: гл.експ. А.Чилева
тел.+3592 8056 229; e-mail: anina@ncpha.government.bg

Изпълнители: гл. експ. С. Кандиларова, гл. експ. Ю. Анджекарска,  гл. експ. Р. Бърдарова

 

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2017-2020 г. надгражда резултатите, постигнати при изпълнението на предходните две национални програми в периода 2001-2007 г. и 2008-2015 г., които бяха подкрепени чрез изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в периода 2004-2014 г. Целите на Националната програма 2017-2020 г. са в съответствие с глобалните задачи, поставени от СЗО чрез проекта на Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на ХИВ (2016-2021); проекта на Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на СПИ (2016-2021); Дългосрочната стратегия за надзор в Европейския съюз (2014-2020) на Европейския център за контрол на заболяванията, както и на UNAIDS. Националната програма използва интегриран и балансиран подход и включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа. Тя се базира на натрупания опит и дейности, основани на доказателства; фокусира се върху услугите, насочени към специфичните нужди на целевите групи, както и до увеличаване и разширяване на обхвата с висококачествени услуги.

Линк към Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България (2017-2020):

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/04/26/nacionalna_programa_tuberkuloza_2017-2020.pdf