Конкурси за доценти - 2 броя - ДВ, бр. 14 от 18.02.2022г., стр. 101

Конкурси за доценти - 2 броя - ДВ, бр. 14 от 18.02.2022г., стр. 101

Вид: Обява за конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Отдел: Анализ на здравни политики и акредитационни процедури
Научна длъжност: Доцент
Брой места: 2
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство
За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ, бр. 14 от 18.02.2022г., стр. 101

Текст, публикуван в ДВ:

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси за доценти - 2 броя по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури” към дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в Държавен вестник. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

 

Публикувана ДВ, бр. 14 от 18.02.2022г., стр. 101