Превенция на хроничните незаразни болести

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020


Координатор за НЦОЗА: проф. д-р Пламен Димитров, дм
тел.+3592 8056 420; e-mail:p.dimitrov@ncpha.government.bg

С решение № 538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет на РБългария прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. В изпълнението й участват експерти от НЦОЗА. Основната цел на програмата е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и инвалидизацията. Разрастването на епидемията от хроничните незаразни болести (ХНБ) увеличава тяхното негативно влияние върху социално-икономическото развитие на обществата. Бедността, глобализацията, урбанизацията и стареенето на населението са фактори допринасящи за разпространението на тази епидемия. Програмата е с ясно разписани дейности, за изпълнението на които са определени водещите институции и партньори. Има поставени срокове за изпълнение, с ясно измерими резултати и индикатори.
Основните дейности включват:
• Управление и координиране на дейностите по програмата;
• Реализиране на дейности, насочени към намаляване на факторите на риска, водещи до ХНБ;
• Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещите ХНБ;
• Мониторинг и оценка.
Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет, който включва представители от МЗ, НЦОЗА, ФОЗ, МУ-София, НЗОК, МТСП, МОН, ММС, както и националните консултанти по отделните болести.

Повече информация за програмата може да видите тук.