Подобряване на майчиното и детско здраве

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020)


Координатор за НЦОЗА: доц. д-р Христо Хинков, дм

Отговорен изпълнител: доц. Кр. Костадинова, дм
тел.+3592 8056 414; e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

НЦОЗА участва в изготвяне на предложение и проект за актуализация на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве до 2030 г., заложена като мярка в Програмата за управление на Правителството на Р България за периода 2017-2021 г. (цел 22, мярка 90).

 

Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014–2020 г. е приета с Решение №510 на МС от 17 юли 2014 г. в изпълнение на Политика 7 „Ефективно функциониране на майчиното, детското и училищно здравеопазване“ от Националната здравна стратегия (2014–2020). Координация на дейностите и контрол по изпълнението на Програмата се реализира от Национален координационен съвет (НКС) по майчино и детско здраве, който включва представители от НЦОЗА: доц. д-р Христо Хинков, дм (директор на НЦОЗА) и доц. Красимира Костадинова, дм (отдел „Детско и младежко здраве“ към дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“). Стратегическа цел на НППМДЗ е подобряване на здравето на децата, младите хора, двойките, бременните жени, майките чрез улеснен достъп до качествени здравни грижи, насърчаване и подкрепа на добри практики, подобрено здравно обслужване, превенция и ранна интервенция на уврежданията и хроничните заболявания, повишена информираност по въпросите на репродуктивното здраве.

Оперативни цели на НППМДЗ:
• Повишаване на информираността на бременни жени, двойки, деца и родители по различни аспекти на здравето;
• Усъвършенстване на механизмите за събиране на данни, оценка и анализ на състоянието на майчиното и детско здраве;
• Предоставяне на интегрирани здравно-консултативни услуги чрез внедряване на нормативно регламентиран модел;
• Осигуряване на достъпни, качествени и ефективни здравни услуги преди забременяване, по време на бременността, раждането, следродилния период и за децата от 0-18 г., с акцент върху специфичните мерки във всеки период.
НЦОЗА е сред изпълнителите на дейности за постигане на целите на НППМДЗ, свързани с планиране и реализиране на профилактични, превантивни и промотивни дейности по опазване и подобряване на майчиното и детско здраве, които включват здравно-информационни, здравно-образователни, здравно-консултативни, обучителни и дейности за утвърждаване на здравословен начин на живот.

 

През 2015 г. от НЦОЗА е реализирана дейност, финансирана със средства по НППМДЗ: „Разработване на програма и провеждане на обучение на ОПЛ и педиатри /минимум 75 участници/ за ранно откриване на аутизъм при деца”
Срок за изпълнение: 23.09–15.12.2015 г.


Ръководител и отговорен изпълнител: доц. Кр.Костадинова, дм (дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”, отдел „Детско и младежко здраве”)
Членове на екипа: гл. експ. М. Странджева, гл. експ.Д.Божилова, гл. експ. И.Камел, гл. експ. А.Димитрова, гл. експ.К. Евстатиева (дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”,отдел „Рискови поведенчески фактори и превенция на ХНБ”); гл. експ. Б.Мекушина (отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността”)


Проведено е обучение на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и педиатри от извънболничната помощ за ранно откриване на аутизъм при деца до 3-годишна възраст. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на специалистите от извънболничната медицинска помощ за ранно откриване на аутизъм при деца, като първи етап от скрининга на аутизма в ранно детство (до 3-годишна възраст).

За целта е изготвен инструментариум за бърз скрининг на аутизма в системата на извънболничната медицинска помощ, програма на обучителен модул за ОПЛ и педиатри от извънболничната помощ по темата, издаден е CD с учебния материал.

Обучението е организирано и проведено със сътрудничество на професионалните сдружения на ОПЛ и педиатри от извънболничната помощ (НСПСИБП, Сдружение на ОПЛ от София-област - СОЛСО, НСОПЛБ) и акредитирано от БЛС.
Проведени са два семинара в НЦОЗА - пилотен семинар с участието на 13 ОПЛ от гр. София (на 28.11.2015г.) и за педиатри от извънболничната помощ, с участието на 50 специалисти от страната (на 5.12.2015 г.) и дистанционно обучение на 30 ОПЛ от София-област (на 9-10.12.2015 г.)

Обучени са общо 93 ОПЛ и педиатри от извънболничната помощ за откриване на аутизъм при деца в ранна възраст.
Пълния текст на НППМДЗ може да намерите на сайта на Министерство на здравеопазването ТУК и ТУК.

НЦОЗА участва в изготвяне на предложение и проект за актуализация на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве до 2030 г., заложена като мярка в Програмата за управление на правителството на Р България за периода 2017-2021 г. (цел 22, мярка 90).

Координатор за НЦОЗА: доц. д-р Христо Хинков, дм
Отговорен изпълнител: доц. Кр. Костадинова, дм
тел.+359 2 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg