Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността „счетоводител" в отдел „Финансово-счетоводен и Човешки ресурси" на пълен работен ден – 8 /осем/ часа.

Минимални изисквания за заемане длъжността:

 • Висше икономическо / средно специално образование.
 • Работа със специализирани софтуери за работна заплата и счетоводство, online банкиране.
 • Минимум 3 /три/ години стаж, като счетоводител.
 • Много добро познаване на нормативната уредба, касаеща бюджетната сфера.
 • Висока компютърна грамотност – Microsoft Word, Excel, Outlook.

Трудови задължения:

 • Отговаря за правилното осчетоводяване на ведомости, платежни документи и касови ордери, при спазване на нормативната уредба.
 • Приема и проверява по форма и съдържание първични платежни документи и издава фактури.
 • Своевременно осчетоводява всички касови и банкови документи.
 • Проверява и анализира осчетоводените суми по параграфи и салдата по счетоводните сметки за правилното им отразяване в отчетите за касовото изпълнение на бюджета.
 • Участва в изготвянето на периодични касови отчети.
 • Своевременно осчетоводява закупените активи и материали.
 • Текущо счетоводно отразява по МОЛ движението на активи в употреба, изписани като разход.
 • Текущо осчетоводява изписани материали от склад и равнява наличностите по сметки и МОЛ.
 • Текущо заприходява и изписва закупеното гориво за МПС.
 • Издава фактури и касови бонове на клиенти.
 • Извършва касови плащания по граждански договори, авансови отчети и разходи за издръжка, внася и изтегля парични средства от банка и отчита движението им по касови книги.
 • Изготвя доклади, попълва заявки за закупуване на материали и изписва от склада необходимите такива за работата на отдела.
 • Участва в комисии по инвентаризации и брак на имущество.
 • Своевременно осчетоводява резултатите от инвентаризации, брак и преоценка на материални активи.
 • Отговаря за правилното съхранение на документацията, с която работи.

Личностни качества:

 • Аналитичност, оперативност, инициативност, комуникативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография (CV) по европейски образец.
 • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен; сертификати; препоръки.

Срок за кандидатстване:

Документите се подават електронно на e-mail: tzv.kostadinova@ncpha.government.bg в срок до 09.11.2023 г.

            С одобрените по документи кандидати ще се свържем за интервю. Предоставените данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.