Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността „юрисконсулт - гл. експерт" в отдел „Правна помощ и обществени поръчки" към Националния център по обществено здраве и анализи

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образование - висше юридическо с придобита юридическа правоспособност;

- Стаж по специалността - не се изисква;

- Познаване на нормативната база, свързана с трудовото законодателство, облигационното и административно право. Опит в областта на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще се счита за предимство;

- Отлични компютърни умения - Word, Excel, Outlook и Internet.

 

Трудови задължения:

- участва в изпълнение на плановите и оперативните задачи на отдела и на НЦОЗА;

- предоставя устни становища и консултира по правни въпроси служители в НЦОЗА, във връзка с тяхната дейност. При изрично искане, подготвя писмено становище по конкретен казус, който се съгласува с прекия ръководител;

- изготвя справки, заповеди, становища, вътрешни правила, проекти на договори за услуги, доставки и СМР, граждански договори и други;

- участва в уреждане на трудовите правоотношения с работниците и служителите чрез изготвяне на трудови договори и даване на писмени и/или устни правни становища по трудовоправни въпроси;

- осъществява процесуално представителство на НЦОЗА пред правораздавателните органи по арбитражни и съдебни дела. Представлява НЦОЗА в административни производства;

- изготвя документи, свързани с възлагане на обществени поръчки. Участва в комисии по ЗОП;

- следи за обнародвани актове по смисъла на Закона за „Държавен вестник“, отнасящи се до функциите и дейността на НЦОЗА;

- изпълнява и други възложени текущи задачи.

 

Лични качества:
- инициативност, организираност, умение за определяне на краткосрочни приоритети и планиране на работата в динамична среда;
- чувство за отговорност, комуникативност, екипност;
- административен опит в структура на бюджетна издръжка ще се счита за предимство.

 

Необходими документи и срок за кандидатстване:

- актуална автобиография със снимка;

- копиe от документ за придобитата образователно-квалификационна степен;

- удостоверение за правоспособност, сертификати, препоръки.

 

Документите се подават електронно на e-mail: p.todorov@ncpha.government.bg до 23.10.2023 г.

С одобрените по документи кандидати ще се свържем за интервю. Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.