УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕХКО ЗДРАВЕ.КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НАПРЕДВАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ.


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм. тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители:

проф. д-р В. Дулева, дм; доц. д-р Г. Цолова, дм; гл. експ. Вл. Наков, дм, гл. експ. М. Странджева

Съвместното действие за предотвратяване на крехко здраве е съфинансирано от Третата европейска здравна програма на ЕС за периода 2014-2020 г. Проектът ADVANTAGE разполага с бюджет от 3,5 милиона евро и ще се изпълнява в продължение на 3 години, считано от януари 2017 г. В него участват 22 държави членки и над 40 организации. Испания, и по-конкретно Здравните служби в Мадрид – болница „Гетафе” (референтен обект на Европейското партньорство за иновации за активно и здравословно остаряване, EIP- AHA), с подкрепата на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството, координиращо тази инициатива.

Основната цел на проекта е да се създаде обща европейска рамка за справяне с проблема крехко здраве, което е главно условие, свързано с риска от развитие на увреждания. Тази цел включва разработването на стратегии, адаптирани към предварителните условия, интересите и приоритетите на всяка държава членка в рамките на вече споменатата обща рамка. Този подход ще даде възможност за разработване на политики, адаптивни към местните условия, но и в рамките на една обща хомогенна рамка.

Проектът ADVANTAGE ще допринесе за намаляване на уврежданията и зависимостта и ще предотврати големия брой потребности, свързани с нарастващата тежест на хроничните заболявания. Той ще допринесе и за по-адекватен отговор на нуждите на възрастните хора при предоставянето на грижи, включително аспекти, които се отнасят до различията между половете, чрез по-добро планиране на грижи и координацията, чрез иновативни организационни подходи и по-добро сътрудничество между професионалната и неформалната грижа, включително подкрепа за дейности, свързани с грижи за самите себе си.

Проектът ще се базира на предишна разработка от Европейското партньорство за иновации за активно и здравословно остаряване – EIP- AHA,основно като продължение на работата, на резултатите и добрите практики, установени от Инициативната група A3 за превенция на крехкото здраве и референтните сайтове и започнатото от Европейската комисия през 2012 г. в отговор на демографските промени в ЕС.

Дейностите по проекта се изпълняват в осем работни пакета. НЦОЗА участва при изпълнението на Работен пакет 2 (Комуникация, осведоменост и разпространяване), РП 5 (Опознаване на крехкото здраве на ниво популация) и РП 6 (Управление на крехкото здраве на индивидуално ниво).