Съвместно действие за хронични заболявания и популяризиране на здравословното остаряване през целия живот - CHRODIS


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм. тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители:

доц. д-р Н. Данова, доц. д-р Г. Цолова, доц. д-р А. Манолова, гл. експ. Е. Теолова, експ. А. Котева, експ. М. Странджева

Съвместното действие CHRODIS - „Лечение на хронични заболявания и популяризиране здравословно остаряване през целия живот“, е съ-финансиран и подкрепян от Европейската комисия проект в рамките на Програмата за обществено здраве на Европейския съюз. Неговата цел е разработването на механизъм за събиране, валидиране, измерване и прехвърляне на добри практики по отношение на хроничните заболявания (ХЗ), с централен фокус - промоция на здраве и превенция на полиморбидност и диабет. Темите за промоция на здраве и превенция ще акцентират значението на поведенческите рискови фактори, социалните детерминанти и неравнопоставеността в областта на здравеопазването.

Предвиждат се дейности в различни посоки, включващи: Разработване на Платформа за мениджмънт и обмяна на знания; Разработване на методология за събиране и трансфериране на добри практики, свързани със здравната промоция и превенция на ХЗ; Селекция на икономически ефективни и трансферими практики, адресиращи полиморбидни пациенти; Насоки за разработване на обучителна програма за здравни специалисти, адресираща полиморбидност; Обособяване на група от най-добри практики, обхващащи - първична профилактика, ранно диагностициране, вторична профилактика, овладяване и лечение на диабет, програми, предоставящи повече права на пациентите, и съответните методи за тяхното трансфериране; Преглед на национални програми, засягащи диабета; Разпространение на получените резултати от съвместното действие.

Дейностите по проекта се изпълняват в седем работни пакета. НЦОЗА участва при изпълнението на Работни пакети 4 (Разработване на Платформа за мениджмънт и обмяна на знания), 5 (Събиране на данни за добри практики в сферата на здравната промоция и превенция на хроничните заболявания), 6 (Разработване на общи препоръки и методологии за грижа за полиморбидни пациенти).

European Commission and WHO Europe on JA-CHRODIS

Video „Chronic Diseases: Everyone’s Business“

Newsletter

По случай Световния ден на здравето 7 април JA-CHRODIS инициира изготвянето на политическо резюме, за да се подпомогне идентифицирането на основните бариери и фактори за разработване, изпълнение и устойчивост на национални планове за диабет (НПД) в Европа - повече информация