Проекти по оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд


Приоритетна ос: І „Добро управление”

Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08

Наименование и седалище на бенефициента: Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, гр. София 1431, България

Дата на приключване на проекта: 02.09.2015 г.

Основни цели на проекта:

1. Подобряване на управлението, организацията, работните процеси и функционирането на НЦОЗА за ефективно изпълнение на функциите й.

2. Оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността в НЦОЗА.

3. Създаване на механизъм за мониторинг и контрол за постигане устойчивост на резултатите.

Основни дейности по проекта:

 • Дейност 1. Организация и управление на проекта.

 • Дейност 2. Подготовка на тръжни документации за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури за избор на подизпълнители.

 • Дейност 3. Извършване на функционален анализ на НЦОЗА, чрез стриктно прилагане на „Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация” и провеждане на един брой кръгла маса на заинтересованите страни и един брой съпътстващо обучение за представяне и обсъждане на резултатите от извършения функционален анализ.

 • Дейност 4. Изработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие на НЦОЗА и актуализация на вътрешните правила и процедури за работа на администрацията и провеждане на един брой съпътстващo обучениe за усвояване и прилагане на въведената стратегия за организационно развитие на НЦОЗА и актуализираните вътрешни правила и процедури за работа на администрацията.

 • Дейност 5. Дейности за информация и публичност.

  1. 5.1. Изготвяне на информационна табела – 1 брой
  2. 5.2 Информационни публикации в печатни медии за напредъка, при изпълнението на проекта – 4 броя.
  3. 5.3 Изготвяне на информационни банери – 2 броя
  4. 5.4 Изготвяне на информационна брошура с постигнатите резултати от проекта – 1 000 броя.

Проект „Национален център по обществено здраве и анализи – модерна, компетентна и ефективна държавна администрация“

Приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

Дата на приключване на проекта: 13.10.2015 г.


Проект „Осигуряване на стандартна и съвместна информационно-комуникационна среда в Национален център по обществено здраве и анализи“

Приоритетна ос ІІІ: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” Подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06 Дата на приключване на проекта: 31.10.2015 г.