Съвместно действие по психично здраве и благополучие


Координатор: доц. д-р Х. Хинков, дм

тел. +3592 8056 444, e-mail: mhproject@mbox.contact.bg, h.hinkov@ncpha.government.bg

Изпълнители: доц. М. Околийски, дм, д-р З. Зарков, дм

Съвместно действие по психично здраве и благополучие е насочено към политиците и други заинтересовани страни, които имат отношение към промоцията на психичното здраве, превенцията на психично-здравните проблеми и справянето с психичните разстройства. То включва 6 работни пакета като НЦОЗА участва в два от тях:

Работен пакет 4: Дейности за справяне с депресията, включително превенция на суицидните прояви. Електронно здравеопазване и Работен пакет 5: Управление и развитие на базирани в общността и свързани със социалното включване подходи в психичното здраве.

По Работен пакет 4 Работната група има за цел да разработи рамка за действие за сътрудничество между сектора на образованието за здравето и социалния сектор и за управлението на превенцията на психичните заболявания и психичното здраве и благосъстояние, промоция, включително и образователни постижения, сред деца и юноши, като част от по-широко одобрена рамка за действие по отношение на психичното здраве и благополучие в Европа.

По Работен пакет 5 Работната група ще направи оценка на прогреса на дейностите по превенция на депресията и самоубийствата в Европа и страните участници в този пакет и ще разработи рамка за въздействие върху ключови области с оглед подобряване на ранната оценка и диагностика на депресията и превенция на самоубийствените действия на ниво държавите-членки на ЕС. http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/