НЦЗИ, 2000

Мирослав Попов
Божимир Давидов
Марин Маринов

Монографията е краен продукт на изследователския проект “Хуманизиране на болничното обслужване”. Авторите поставят на холистична основа разглеждането на болницата. Обоснована е необходимостта от хуманизиране на българската болница и са посочени начините за създаването на такива условия в нея.