Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 10

Дата на създаване на страницата 28.07.2015 г.

Предмет на поръчката:

Доставка на 28 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, мишка, клавиатура, с лицензирана операционна система), 3 бр. преносими компютри, 1бр. сървър, 1бр. UPS за сървър, 28бр. лазерни монохромни принтера с 56 бр. тонери за принтерите,  1бр. мултимедиен проектор с прожекционен екран, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобрени услуги за психично здраве”/ Договор № РД-13-242 за БФП № BG07-PDPC03/25.11.2014г./ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ ЕИП) 2009/2014.

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Решение 28.07.2015
Обявление 28.07.2015
Документация за участие 28.07.2015
Образци на документи 28.07.2015
Линк към процедурата в РОП 28.07.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 17.09.2015
Протокол № 1 от работата на Комисията 23.10.2015
Протокол № 2 от работата на Комисията 23.10.2015
Протокол № 3 от работата на Комисията 23.10.2015
Протокол № 4 от работата на Комисията 23.10.2015
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 23.10.2015
Договор 16.11.2015
Информация за върнати гаранции 16.11.2015
Информация за сключен договор 26.11.2015
Информация за изпълнението на договора 06.04.2016