Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 1

Дата на създаване на страницата 01.03.2016 г.

Предмет на поръчката: „Доставка на един комплект преносима широколентова изотропна измервателна апаратура за електромагнитни полета (ЕМП), два броя мониторингови станции за измерване на ЕМП и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП“, в изпълнение на дейности по предефиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Документация за участие 01.03.2016
Образци на документи 01.03.2016
Линк към процедурата в РОП 01.03.2016
Протокол № 1 17.06.2016
Протокол № 2 17.06.2016
Протокол № 3 17.06.2016
Решение 17.06.2016