Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 1

Дата на създаване на страницата 11.03.2015г.

Предмет: "Извършване на функционален анализ на НЦОЗА и изработване и въвеждане на Стратегия за организационно развитие“ по  проект „Подобряване ефективността на Национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 14-11-19/02.09.2014г.

 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Обявление 11.03.2015
Решение 11.03.2015
Документация за участие 11.03.2015
Образци на документи 11.03.2015
Линк към процедурата в РОП 11.03.2015
Решение за промяна на осн. чл.27а, ал.3 от ЗОП 24.03.2015
Документация за участие-променена 24.03.2015
Разяснение 1 25.03.2015
Разяснение № 2 27.03.2015
Разяснение № 3 27.03.2015
Разяснение № 4 01.04.2015
Протокол № 1 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на комисията 07.05.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 02.06.2015
Протокол № 2 от работата на Комисията 22.06.2015
Протокол № 3 от работата на Комисията 22.06.2015
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 22.06.2015
Информация за сключен договор 31.07.2015
Договор 31.07.2015
Информация за върнати гаранции за участие 05.08.2015
Информация за изпълнението на договор 06.11.2015
Информация за върната гаранцията за изпълнение 06.11.2015