Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция "„Промоция на здраве и превенция на болестите“ "
Тема на дисертационния труд : "Електронната рецепта - анализ на възможностите за въвеждането й в България "
Кандидат : Светлана Иванова Гълева
Научни ръководители : 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Научно жури - председател: проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата : 16.12.2019 г. 14:00
Статус: предстоящ
Време и място на провеждане: 16.12.2019 г., 14:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “
Тема на дисертационния труд : "Ролята на сегментацията на аудиторията и избора на комуникационен канал в процеса на здравна комуникация."
Кандидат : Татяна Стоянова Каранешева
Научни ръководители : Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2.
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Дата : 30.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 10:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“
Тема на дисертационния труд : "Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение сред студенти от помагащите професии и медицина"
Кандидат : Д-р Румяна Вечкова Динолова-Ходжаджикова
Научни ръководители : 1. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
3. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
4. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн
Резервни членове: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
Дата : 25.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на . доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
Становище на доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Становище на доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
Становище на проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“
Тема на дисертационния труд : "Концептуална рамка и модел за организация и управление на качеството в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - София по ISO 9001:2008"
Кандидат : Д-р Марин Бойков Пенков
Научни ръководители : 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Резервни членове: 1.Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Дата : 04.06.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Тема на дисертационния труд : "Хигиенна физикохимична характеристика на изкуствени минeрални влакна"
Кандидат : Емилия Костадинова Мавродиева
Научни ръководители : Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
2.
Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Членове: 2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
3. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
4. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм
5. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
Резервни членове: 1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
2. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм
Дата : 01.10.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч.,зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
Рецензия на доц. Петрана Чернева Жалова, дм
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Становище на доц. Радка Тодорова Луканова, дх


 

 

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : Регулаторна рамка и възможности за провеждане на клинични проучвания в България на фона на държавите от Европейското икономическо пространство
Кандидат : Лилия Валериева Богданова
Научни ръководители : 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
3. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
4. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф
5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Рецензенти: 1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
Дата : 11.06.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат

Рецензия на доц. Красимира Кирилова Дикова, дм

Рецензия на проф. Тони Йонков Веков, дмн

Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Становище на доц. Станислав Радославов Георгиев, дф

Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : „Медико-социална значимост на фамилната хиперхолестеролемия в България“
Кандидат : Д-р Светослав Валентинов Ценов
Научни ръководители : 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Членове: 2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
4. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
5. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм
2. Проф. Асена Христова Стоименова, дф
Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
Дата : 12.06.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат

Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм

Рецензия на проф. д-р Борис Илиев Богов, дм

Становище на проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм

Становище на проф. Илко Николаев Гетов, дф

Становище на доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм

Summary

Review from prof. dr. Petko Nenkov Salchev, MD

Review from prof. dr. Boris Iliev Bogov, MD

Opinion from prof. dr. Arman Shnork Postadzhiyan, MD

Opinion from prof. dr. Ilko Nikolaev Getov, MD

Opinion from assoc.prof. Desislava Ivanova Vankova, MD

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Тема на дисертационния труд : "Специфична миграция на мономери от полимерни материали за контакт с храни, предлагани на българския пазар"
Кандидат : Светла Петрова Петрова
Научни ръководители : Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Членове: 2. Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
3. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх
4. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
5. Доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм
Резервни членове: 1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
2. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх
Дата : 26.03.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА


Автореферат

Рецензия на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Рецензия на доц. Николай Атанасов Ризов, дх
Становище на доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
Становище на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм