Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хранене и диететика
Първично звено: Дирекция „Обществена здраве и здравен риск”
Тема на дисертационния труд : "Молекулярно-генетични маркери за оценка усвояването на хранителни вещества"
Кандидат : Елена Йорданова Кузова
Научни ръководители : 1. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм
2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Научно жури - председател: Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
Членове: 2. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм
3. Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн
4. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
5. Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Доц. д-р Констанца Христова Ангелова, дм
Рецензенти: 1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
2. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
Дата : 19.04.2021 г.
Статус: предстоящ
Време и място на провеждане: 27.04.2021 г., 11:00 ч.

Автореферат
Рецензия на доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
Рецензия на dоц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
Становище на проф. Цвета Петрова Георгиева, дм
Становище на проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн
Становище на доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, дм

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Проучване на качеството на живот при някои социалнозначими заболявания на ЦНС"
Кандидат : д-р Владимир Павлов Дамянов
Научни ръководители : 1. Проф. Валентина Боянова Петкова- Димитрова, дфн
2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
3. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм
4. Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм
5. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
Рецензенти: 1. Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм
2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн
Дата : 19.01.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 27.01.2021 г., 14:00 ч.

Автореферат (eng)
Рецензия на проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм (eng)
Рецензия на проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн (eng)
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (eng)
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм (eng)
Становище на доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм (eng)

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Необходимост от маркетингова култура като управленска функция в болничния мениджмънт"
Кандидат : Д-р Антон Петкoв Петков
Научни ръководители : Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
3. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн
4. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
5. Проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм
2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн
Рецензенти: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
Дата : 22.02.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 01.03.2021 г., 11:00 ч.

Автореферат (eng)
Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (eng)
Рецензия на проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм (eng)
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (eng)
Становище на проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм (eng)
Становище на проф. д-р Гено Киров Киров, дмн (eng)

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция "„Промоция на здраве и превенция на болестите“ "
Тема на дисертационния труд : "Електронната рецепта - анализ на възможностите за въвеждането й в България "
Кандидат : Светлана Иванова Гълева
Научни ръководители : 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Научно жури - председател: проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата : 16.12.2019 г. 14:00
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2019 г., 14:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Медикосоциални и икономически аспекти на медикаментозния аборт в България"
Кандидат : Димитър Митков Маринов
Научни ръководители : 1.Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Членове: 2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
4.Доц. д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, дм
5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. Асена Христова Сербезова, дф
Рецензенти: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Дата : 16.12.2020 г. 13:30
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2020 г., 13:30 ч.

Автореферат
Рецензия на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Рецензия на проф. Илко Николаев Гетов, дф
Становище на доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Становище на доц. д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, дм
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Проучване и анализ на процеса по ОЗТ и икономическите аспекти от въвеждането в България"
Кандидат : Анелия Христова Николова
Научни ръководители : 1. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
3. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
4. Доц. Станислав Радославов Георгиев, д
5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. Асена Христова Сербезова, дф
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
Дата : 16.12.2020 г. 10:30
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2020 г., 10:30 ч.

Автореферат  (eng)
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм  (eng)
Рецензия на проф. Тони Йонков Веков, дмн  (eng)
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм  (eng)
Становище на доц. Станислав Радославов Георгиев, дф  (eng)
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф  (eng)

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Организация и управление на ликвидирането на последствията от радиционно заразяване на населението в резултат на терористичен акт и други радиационни инциденти"
Кандидат : д-р Атанас Радинов Радинов
Научни ръководители : Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Научно жури - председател: Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Членове: 2. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
3.Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
4.Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм
5. Доц. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн
Рецензенти: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
Дата : 14.01.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 21.01.2021 г., 14:00 ч.

Автореферат (eng)
Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (eng)
Рецензия на проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм (eng)
Становище на доц. д-р Христо Русков Хинков, дм (eng)
Становище на проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм (eng)
Становище на доц. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм  (eng)

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “
Тема на дисертационния труд : "Ролята на сегментацията на аудиторията и избора на комуникационен канал в процеса на здравна комуникация."
Кандидат : Татяна Стоянова Каранешева
Научни ръководители : Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2.
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Дата : 30.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 10:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм