Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА