Вид: Процедура за заемане на АД
Научна организация: Национален център по обществено здраве и анализи
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Хигиена”
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Научна длъжност: Доцент
Кандидат : Гл. ас. Десислава Кръстева Гюрова, дм
Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
3. Доц. Антон Колев Тачев, дм
4. Доц. Валентина Любомирова Христова-Багдасарян, дб
5. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
6. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм
7. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
Резервни членове: 1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм
Дата : 03.10.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., Зала 21, етаж 8 на НЦОЗА