Вид: Процедура за заемане на АД
Научна организация: НЦОЗА
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Токсикология”
Първично звено: Дирекция "Аналитични и лабораторни дейности"
Отдел: ГМО
Научна длъжност: Професор
Кандидат : Доц. Цвета Петрова Георгиева, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Членове: 2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн
4. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм
5. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
6. Проф. д-р Христофор Димитров Дишовски,дмн
7. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф
Резервни членове: 8. Доц. д-р Теменужка Георгиева Антова, дм
9. Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн
3. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм
Дата : 28.06.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 28.06.2018 14:00 ч., Зала 7, етаж 4 на НЦОЗА