Вид: Процедура за заемане на АД
Научна организация: НЦОЗА
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Хигиена”
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Научна длъжност: Доцент
Кандидат : гл. ас. Красимира Панайотова Костадинова-Трифонова, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
3. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм
4. Доц. Антон Колев Тачев, дм
5. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
6. Доц. д-р Васил Писев Костов, дм
7. Доц. д-р Валентин Ненов Пръвчев, дм
Резервни членове: 1. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
Рецензенти: 1. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм
2. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Дата : 11.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., Зала 7, етаж 6 на НЦОЗА