Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Социална медицина и здравен мениджмънт”
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Отдел: „Оценка на здравните технологии“
Академична година: 2018/2019
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Форма на обучение: задочна
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство
Вид финансиране: държавна поръчка
За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Публикувана: ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125
Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. обявява конкурси за две редовни докторантури за учебната 2018-2019 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“ - една и за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“ - една към дирекция „Аналитични лабораторни дейности”) и една задочна докторантура по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”). Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Дата : 14.12.2018
Статус: архив

#