Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Хигиена"
Първично звено: Дирекция "Аналитични и лабораторни дейности”
Отдел: „Физични фактори“
Академична година: 2019/2020
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Форма на обучение: редовна
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство
Вид финансиране: държавна поръчка
За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Публикувана: ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., стр. 57
Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. обявява конкурс за една редовна докторантура за учебната 2019-2020 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“ към дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”), със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Дата : 03.01.2020
Статус: архив