Въвеждане от СЗО на нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10:

U07.1  COVID-19
При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)
                        Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
                       Тежък остър респираторен синдром [ТОРС], неуточнен (U04.9)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49 


 Търсене в МКБ10


Съгласно & 6 от Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016 г., изм. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018 г.).


Кодираща система на медицинските процедури (КСМП)
версия 2018 година
в  WORD формат и  ЕXCEL формат
 

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2018 г.

Подробна мапираща (трансферираща) таблица на всички кодове от МКБ9 КМ към КСМП (един към един код)


Табуларен лист на медицинските процедури-версия 2017 г.

 Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2017 г.


Табуларен лист на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Табуларен лист на медицинските процедури - българска ревизия в  WORD  и ЕXCEL формат - 2014 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – българска ревизия - 2014  г.

Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури – българска ревизия - 2015 г.

Трансферираща (мапираща) таблица- клинични пътеки по НРД - 2015 г.


Уведомяваме всички заинтересовани лица, че съгласно „Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система ar-drg“ (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. - ДВ, бр. 102 от 2011 г. В сила от 1 февруари 2012 г., издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012 г.) Австралийският съюз е предоставил на Лицензополучателя неизключителен лиценз върху:

  • (а) употреба на лицензирания материал;
  • (б) копиране на лицензирания материал;
  • (в) писмен превод на лицензирания материал;
  • (г) разработване на лицензирания материал;
  • (д) доставка на лицензирания материал на трети страни;
  • (е) предоставяне на под-лиценз на трети страни върху лицензирания материал.

Срок на лиценза – съгласно клауза 10.1 лицензът започва да тече от началната дата и е безсрочен.
В тази връзка всяко ползване, печатане, възпроизвеждане или промяна, както и включването им в софтуерни продукти, без изричното уведомяване и съгласие на лицензополучателя на публикуваните от НЦОЗА материали, както следва, е неправомерно.