Идентификационен №: 1/2020
Правно основание: Определяне на изпълнител чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл.82, ал.4 от ЗОП
Вид процедура: Открита
Предмет на поръчката: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален център по обществено здраве и анализи"
Дата на публикуване: 14.02.2020
Последна актуализация: 27.04.2020
Статус: Обновена
 
ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана 14.02.2020
Приложение 1 14.02.2020
Приложение 2 14.02.2020
Приложение 3 14.02.2020
Протокол 1 02.03.2020
Съобщение СЕВОП 11.03.2020
Протокол 2 16.03.2020
Доклад на комисията 16.03.2020
Решение за избор на изпълнител 17.03.2020
Обявление на сключен договор 27.04.2020
Договор 27.04.2020

 

 

 
ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарни консултации) 24.07.2019
Техническа спецификация - по обособени позиции (Приложение 1) 24.07.2019
Ценово предложение - Образец (Приложение 2) 24.07.2019

Получени оферти:

 • Оферта 1 (вх.№ 2643/31.07.2019)

 • Оферта 2 (вх.№ 2642/31.07.2019)

 • Оферта 3 (вх.№ 2641/31.07.2019)

 • Оферта 4 (вх.№ 2633/30.07.2019)

 • Оферта 5 (вх.№ 2632/30.07.2019)

01.08.2019
... ...

 

 

Покана (пазарно проучване) на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (Пазарно проучване) Изх № 813/27.02.2019 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 1 (Приложение 1) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 1 (Образец 1) 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 2 (Приложение 2) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 2 (Образец 2) 27.02.2019

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 4/2018

Предмет на поръчката "Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 19.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 19.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 19.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 3/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 2/2018

Предмет на поръчката „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на компютърна и офис техника“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 30.11.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 30.11.2018
Ценово предложение (Образец 1) 30.11.2018
Съобщение за промяна на предварителни условия 05.12.2018

Пазарни проучвания и консултации

ПП-2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции
ПП-1/2019 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”
 4 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
 3 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
 2 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
 1 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“

ОБЯВА № 4/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002 г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. Акад. Иван Гешов 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална месечна наемна цена: 57,00 лв. /петдесет и седем лева/

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 28,50 лв.

/двадесет осем и 0,50 лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,

IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16

BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 25.08.2016 г.,  гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 24.08.2016 г.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056255 – инж.Огнян Атанасов.

Заповед (дата на публикуване 22.07.2016г.)

Заповед за избор на изпълнител (дата на публикуване 29.08.2016г.)

ОБЯВА № 3/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1 /един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождене Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална наемна цена: 57,00 лв. /петдесет и седем лева/

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 28,50 лв. /двадесет осем и 0,50 лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 16.06.2016 г.,  гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 15.06.2016 г.

На заявленията за участие служител от “Деловодството” поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов.

Заповед

дата на публикуване 12.05.2016г.

Заповед за прекратяване - 23.06.2016г.

ОБЯВА № 2/ 2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на “Стол-ресторант” - 960.18 кв.м  площ,  част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД - 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена”  гр. София, община ”Триадица”, бул.”Акад. Иван Евст. Гешов” № 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална наемна цена: 3500,00 лв.  /три хиляди и петстотин лева /

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1750,00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 14.06.2016 г.,гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 13.06.2016 г.

На заявленията за участие служител от “Деловодството” поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов

Заповед

дата на публикуване 11.05.2016г.

Заповед за определяне на наемател – дата на публикуване 21.06.2016 г.