Идентификационен №: 1/2020
Правно основание: Определяне на изпълнител чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл.82, ал.4 от ЗОП
Вид процедура: Открита
Предмет на поръчката: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален център по обществено здраве и анализи"
Дата на публикуване: 14.02.2020
Последна актуализация: 08.02.2021
Статус: Обновена
 
ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана 14.02.2020
Приложение 1 14.02.2020
Приложение 2 14.02.2020
Приложение 3 14.02.2020
Протокол 1 02.03.2020
Съобщение СЕВОП 11.03.2020
Протокол 2 16.03.2020
Доклад на комисията 16.03.2020
Решение за избор на изпълнител 17.03.2020
Обявление на сключен договор 27.04.2020
Договор 27.04.2020
Допълнително споразумение 08.02.2021
Обявление за изменение 08.02.2021

 

 

 
ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарни консултации) 24.07.2019
Техническа спецификация - по обособени позиции (Приложение 1) 24.07.2019
Ценово предложение - Образец (Приложение 2) 24.07.2019

Получени оферти:

 • Оферта 1 (вх.№ 2643/31.07.2019)

 • Оферта 2 (вх.№ 2642/31.07.2019)

 • Оферта 3 (вх.№ 2641/31.07.2019)

 • Оферта 4 (вх.№ 2633/30.07.2019)

 • Оферта 5 (вх.№ 2632/30.07.2019)

01.08.2019
... ...

 

 

Покана (пазарно проучване) на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (Пазарно проучване) Изх № 813/27.02.2019 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 1 (Приложение 1) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 1 (Образец 1) 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 2 (Приложение 2) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 2 (Образец 2) 27.02.2019

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 4/2018

Предмет на поръчката "Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 19.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 19.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 19.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 3/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 2/2018

Предмет на поръчката „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на компютърна и офис техника“ 

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 30.11.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 30.11.2018
Ценово предложение (Образец 1) 30.11.2018
Съобщение за промяна на предварителни условия 05.12.2018

Пазарни проучвания и консултации

ПП-2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции
ПП-1/2019 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”
 4 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
 3 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
 2 - 2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
 1 - 2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“

ОБЯВА №3/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площ от 1/един/ кв.м - за поставяне на 1 /един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г.

Първоначална месечна наемна цена: 67,00 лв. /шестдесет и седем лева/. Без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 33,50 лв. /тридесет и три и 0,50 лева/;
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 15.04.2021г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, зала 18, от 15,00 часа .
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 10.04.2021г
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва 4 до 16 часа след предварителна заявка на тел. 02 8056389 или 02 8056269.

Заповед РД-114/10.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

ОБЯВА №2/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на “Стол-ресторант” - 960.18 кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД - 01-109/19.12.2014 г. и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г на министъра на здравеопазването на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена” гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална месечна наемна цена: 3869,04 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет и 0,04 лева/без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1934,52 лв. /хиляда деветстотин и тридесет и четири и 0,52 лева/. Д
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 15.04.2021 г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, ст.18, от 10:00 часа.
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 10.04.2021 г.
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 10,00 лв. /десет лева/ без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва от 14 до 16 часа след предварителна заявка на тел. 02 8056269 , 02 8056389

Заповед РД-113/10.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

Заповед за избор на изпълнител РД-172/21.04.2021 г.

ОБЯВА №2/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м – за производствени площи и лаборатории, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г.

Първоначална месечна наемна цена: 2530.21 лв. /две хиляди петстотин и трийсет лева и 21 стотинки /без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1 265,11лв. /хиляда сто щестдесте и пет лева 11 ст./
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 14.04.2021 г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, ст.18 от 10:00 часа.
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 09.04.2021 г.
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.0 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 10,00 лв. / десет лева/без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва от 14 до 16 часа, след предварителна заявка на тел. 02 8056 269 или 02 8056 389

Заповед РД-112/09.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

Заповед за избор на изпълнител РД-173/21.04.2021 г.