ОБЯВА №3/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площ от 1/един/ кв.м - за поставяне на 1 /един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г.

Първоначална месечна наемна цена: 67,00 лв. /шестдесет и седем лева/. Без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 33,50 лв. /тридесет и три и 0,50 лева/;
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 15.04.2021г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, зала 18, от 15,00 часа .
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 10.04.2021г
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва 4 до 16 часа след предварителна заявка на тел. 02 8056389 или 02 8056269.

Заповед РД-114/10.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

ОБЯВА №2/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на “Стол-ресторант” - 960.18 кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД - 01-109/19.12.2014 г. и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г на министъра на здравеопазването на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена” гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална месечна наемна цена: 3869,04 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет и 0,04 лева/без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1934,52 лв. /хиляда деветстотин и тридесет и четири и 0,52 лева/. Д
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 15.04.2021 г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, ст.18, от 10:00 часа.
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 10.04.2021 г.
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 10,00 лв. /десет лева/ без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва от 14 до 16 часа след предварителна заявка на тел. 02 8056269 , 02 8056389

Заповед РД-113/10.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

Заповед за избор на изпълнител РД-172/21.04.2021 г.

ОБЯВА №2/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м – за производствени площи и лаборатории, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г.

Първоначална месечна наемна цена: 2530.21 лв. /две хиляди петстотин и трийсет лева и 21 стотинки /без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1 265,11лв. /хиляда сто щестдесте и пет лева 11 ст./
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 14.04.2021 г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, ст.18 от 10:00 часа.
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 09.04.2021 г.
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.0 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 10,00 лв. / десет лева/без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва от 14 до 16 часа, след предварителна заявка на тел. 02 8056 269 или 02 8056 389

Заповед РД-112/09.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

Заповед за избор на изпълнител РД-173/21.04.2021 г.

ОБЯВА № 4/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002 г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. Акад. Иван Гешов 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална месечна наемна цена: 57,00 лв. /петдесет и седем лева/

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 28,50 лв.

/двадесет осем и 0,50 лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,

IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16

BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 25.08.2016 г.,  гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 24.08.2016 г.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056255 – инж.Огнян Атанасов.

Заповед (дата на публикуване 22.07.2016г.)

Заповед за избор на изпълнител (дата на публикуване 29.08.2016г.)

ОБЯВА № 3/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1 /един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождене Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална наемна цена: 57,00 лв. /петдесет и седем лева/

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 28,50 лв. /двадесет осем и 0,50 лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 16.06.2016 г.,  гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 15.06.2016 г.

На заявленията за участие служител от “Деловодството” поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов.

Заповед

дата на публикуване 12.05.2016г.

Заповед за прекратяване - 23.06.2016г.

ОБЯВА № 2/ 2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на “Стол-ресторант” - 960.18 кв.м  площ,  част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД - 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена”  гр. София, община ”Триадица”, бул.”Акад. Иван Евст. Гешов” № 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална наемна цена: 3500,00 лв.  /три хиляди и петстотин лева /

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1750,00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 14.06.2016 г.,гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 13.06.2016 г.

На заявленията за участие служител от “Деловодството” поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов

Заповед

дата на публикуване 11.05.2016г.

Заповед за определяне на наемател – дата на публикуване 21.06.2016 г.

ОБЯВА №1/2019

НЦОЗА, гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична държавна собственост с обща площ  от 4 кв.м., за инсталиране на вендинг автомати за кафе, храни и напитки  с местонахождение: сграден комплекс „Център по хигиена” , гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление със заповед № 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването - на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, при следните условия:

1. Срок за отдаване под наем на площите: 5 /пет/ години, при условие че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени за управление.

2. Предназначение на недвижимия имот: инсталиране и експлоатация на вендинг автомати за храни и напитки.

3. Първоначална наемна цена: 223,00/двеста двадесет и три/ лева, без вкл.ДДС.

4. Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал.1, т.6 от ППЗДС: 111,50 /сто и единадесет и петдесет/ лева, без вкл.ДДС. Депозитът се внася по посочената банковата сметка: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,  IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16, BIC: UNCRBGSF.

5. Дата, място и час на провеждане:20.02.2019г. /сряда/,  гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, зала 15, от 11:00 часа .

6. Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи:

в деловодство на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00ч. на 19.02.2019г.  Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие и изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. На запечатания плик служител от деловодството поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

7. Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от отдел „ФСО и ЧР” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул. ” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч. през срока за представяне на документите.

8. Цена на тръжната документация: 5,00 лв. / пет лева/ без вкл.ДДС и не подлежи на възстановяне.

9. Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов.

10. Други специфични тръжни условия:

1. Предоставените площи се използват само по предназначение. Наемателят не може да ги пренаема, да предостъпва за ползване или да ги използва съвместно по договор с трети лица.

2. В наемната цена не са включени консумативните разходи. Захранването с вода, електроенергия и топлинна енергия ще се осъществяват от общата инфраструктура на сградата, а режийните разходи ще се заплащат, както следва: вода –   5.00 лв. на автомат /за който се ползва вода/; електроенергия – 15.00 лв. на автомат; почистване(включва площите около автомата + изхвърляне на кошче)– 3.00 лв. на автомат.За направенияразходпрез месеца,наемодателят ще издава на наемателя две фактури, съответно за наем и консумативи.

3. След регистрацията на Наемодателя (НЦОЗА) по ЗДДС, върху определената месечна наемна цена и консумативните разходи за съответния месец ще се начислява ДДС.

4. Търгът с тайно наддаване може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. Търгът с тайно наддаване се провежда, като участниците подават заедно със заявлението за участие и писмени ценови предложения.                     

 

Заповед (дата на публикуване 21.01.2019 г.)

Заповед РД-125/26.02.2019г. за определяне на наемател (дата на публикуване 26.02.2019 г.)

Заповед РД-221/02.04.2019г. за определяне на наемател (дата на публикуване 02.04.2019 г.)

ОБЯВА №1/ 2017

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с предназначение  “Офис -кабинет за административна дейност” и  площ от 12,96кв.м, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г.,  намиращ се  гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Срок за отдаване под наем на помещението:  5/пет/ години, при условие, че се използва съобразно предназначението му и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които е предоставено за управление.

Предназначение на недвижимия имот:  Офис/кабинет за административна дейност.

Първоначална наемна цена:- 93.00 лв. /деветдесет и три лева /.

Депозит за участие в търга на осн. чл.43, ал.6 от ППЗДС: 46,50 лв. /четиридесет и шест лева и 50 ст./;

Депозитът се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:

Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,

IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16

BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане:22.05.2017г.  гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, зала 15, от 10:30 часа .

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “ Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30ч. до 17:00 ч. на 19.05.2017г.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16:30 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5 лв. / пет лева/, а сумата не подлежи на възстановяне.

Условия за оглед на помещенията и лице за контакти:

Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056 255.

Заповед (дата на публикуване 19.04.2017 г.)

Заповед за избор на изпълнител (дата на публикуване 26.05.2017 г.)

ОБЯВА №1/ 2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/  обявява на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м- част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица”, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална наемна цена: 2360.00 лв. /две хиляди триста и шестдесет лева/;

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1180.00 лв. /хиляда сто и осемдесет  лева/;

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 30.05.2016 г., гр. София, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в  “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 27.05.2016 г.

На заявленията за участие служител от “Деловодството” поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

Срок и място за получаване на тръжната документация:  Тръжната документация за участие, може да бъде закупена  от „Счетоводството”  на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 10,00 лв. /десет лева/ и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов.

Заповед

дата на публикуване 26.04.2016 г.

Заповед за определяне на наемател – дата на публикуване 06.06.2016 г.

 

 

T-3/2021 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площ от 1/един/ кв.м - за поставяне на 1 /един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх№3178/27.10.2020г.
T-2/2021 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на “Стол-ресторант” - 960.18 кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД - 01-109/19.12.2014 г. и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г на министъра на здравеопазването на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена” гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15.
T-1/2021 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м – за производствени площи и лаборатории, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх.№3178/27.10.2020г.
T-1/2019 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична държавна собственост с обща площ  от 4 кв.м., за инсталиране на вендинг автомати за кафе, храни и напитки  с местонахождение: сграден комплекс „Център по хигиена” , гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление със заповед № 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.

T-1/2017

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с предназначение  “Офис- кабинет за административна дейност” и  площ от 12,96 кв.м, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г.,  намиращ се  гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.
T-4/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002 г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. Акад. Иван Гешов 15

T-3/2016

 

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов"15.

T-2/2016 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на“Стол-ресторант”- 960.18 кв.м  площ,  част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена”  гр. София, община ”Триадица”, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15.
T-1/2016 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/  обявява на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м- част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването