Идентификационен №: 1/2020
Правно основание: Определяне на изпълнител чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл.82, ал.4 от ЗОП
Вид процедура: Открита
Предмет на поръчката: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален център по обществено здраве и анализи"
Дата на публикуване: 14.02.2020
Последна актуализация: 08.02.2021
Статус: Обновена