Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици. Европейско ръководство.
Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност
Европейски стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици
Насоки за добра практика в субституиращото лечение
Насоки за добра практика в психо-социалната рехабилитация на зависимости
Консенсусно становище относно препоръчителен подход при рехабилитацията на зависимостите
Консенсусно становище относно препоръчителен подход за лечение на зависимостти
Принципи на лечението на зависимости
Аутрич работа по намаляване на щетите сред инжекционно употребяващите наркотици
Good practice guidance for substitution treatment
Методика за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употреба на наркотични вещества