Здравеопазване, 2020

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка с ежегодно провежданите статистически изследвания.

Показателите за 2012 г. в изданието са изчислени с предварителни данни за населението за 2012 г.

Справочникът съдържа следните раздели:

  • Състояние и движение на населението
  • Заболеваемост и смъртност по причини
  • Здравна мрежа
  • Медицински персонал
  • Дейност на лечебните заведения
  • Икономически показатели на лечебните заведения
  • Преглед по области
  • Международен преглед

 

Архив на изданията на български език:      

  Издание 2019 г. (с данни за 2018 г.)

  Издание 2018 г. (с данни за 2017 г.)

  Издание 2017 г. (с данни за 2016 г.)

  Издание 2016 г. (с данни за 2015 г.)

  Издание 2015 г. (с данни за 2014 г.)

  Издание 2014 г. (с данни за 2013 г.)

  Издание 2013 г. (с данни за 2012 г.)

  Издание 2012 г. (с данни за 2011 г.)

  Издание 2011 г. (с данни за 2010 г.)

  Издание 2010 г. (с данни за 2009 г.)

  Издание 2009 г. (с данни за 2008 г.)

  Издание 2008 г. (с данни за 2007 г.)

  Издание 2007 г. (с данни за 2006 г.)

  Издание 2006 г. (с данни за 2005 г.)

  Издание 2005 г. (с данни за 2004 г.)

  Издание 2004 г. (с данни за 2003 г.)

  Издание 2003 г. (с данни за 2002 г.)

  Издание 2002 г. (с данни за 2001 г.) 

  Издание 2001 г. (с данни за 2000 г.)

 

Изданието се предлага и на CD/DWD.
За повече информация на тел. 02 917-40-51

 

“Здраве и безопасност при работа” е научно-приложно списание в областта на здравето и безопасността при работа.

Списанието има за цел да популяризира и насърчава изследвания относно рискови фактори за здравето и безопасността при работа, оценка и контрол на риска за здравето, проблеми на трудово-медицинското обслужване на работещите; добри практики и политики за превенция на трудовите злополуки, професионалните и свързани с труда заболявания, промоция на здравето и работоспособността.

В списанието се публикуват обзори, научни статии, добри практики, методологични материали, мнения, съобщения за събития, нови книги и др.


• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2019 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2018 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2017 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2016 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2015 г.

НЦЗИ, 2000

Мирослав Попов
Божимир Давидов
Марин Маринов

Монографията е краен продукт на изследователския проект “Хуманизиране на болничното обслужване”. Авторите поставят на холистична основа разглеждането на болницата. Обоснована е необходимостта от хуманизиране на българската болница и са посочени начините за създаването на такива условия в нея.

(НЦЗИ, 1993)

Християн Грива
Никола Василев
Иван Антикаджиев

Авторите са се опитали, на базата на съществуващата нормативна уредба в страната, да представят един възможен подход за проектиране на здравно заведение, което да работи за печалба. Разработката е основана на медицински потребности, здравно-демографско състояние на населението и др. в гр. София.

(НЦЗИ, 2000)

Християн Грива  

С click върху корицата за отваряне на изданието

HealtCareCosts 2000

Авторът представя някои теоретико-методични подходи за определяне на разходите при сключване на договори в здравеопазването. Използвани са методите “отгоре надолу”, “отдолу нагоре” и “компромис”. Посочени са оригинални документи и методични разработки на английската система на здравеопазване (NHS), които (след адаптация) биха били подходящи за приложение в българското здравеопазване.

(НЦЗИ, 2000)

Божимир Давидов
Християн Грива

 (click върху корицата
за отваряне на изданието)

AVMethod 2000

С предложения от авторите метод всеки болничен мениджър може да определи сравнително точно разходите, а оттук и себестойността, таксите, цените и други икономически параметри на лечението на отделно заболяване в българските болници. Използвани са данни от двегодишни наблюдения на 134 (всички многопрофилни) болници.

(годишник, издание на НСИ и НЦЗИ)
В публикацията са систематизирани данни за населението и демографските процеси; заболеваемостта на населението; ресурсите на системата на здравеопазването; дейността на стационарите на лечебните заведения. Публикацията съдържа и динамични редове с данни за предходни години и международни сравнения по основни показатели.

(годишник, издание на НСИ и НЦЗИ)
В публикацията са систематизирани данни за населението и демографските процеси; заболеваемостта на населението; ресурсите на системата на здравеопазването; дейността на стационарите на лечебните заведения. Публикацията съдържа и динамични редове с данни за предходни години и международни сравнения по основни показатели.

(НЦЗИ, 2000)

HealthIndicators 2000

С click върху корицата за отваряне
на изданието

Трудът представлява система от индикатори, даващи възможност анализът и оценката да се извършват по единна методика. Индикаторите са разделени на няколко големи групи – здравно-демографско състояние на населението, ресурси на здравеопазването и дейности в здравеопазването.