Покана (пазарно проучване) на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Покана (Пазарно проучване) Изх № 813/27.02.2019 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 1 (Приложение 1) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 1 (Образец 1) 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 2 (Приложение 2) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 2 (Образец 2) 27.02.2019