„Съвременни аспекти на общест­веното здра­ве и еко­логия“ беше те­ма­та на семи­нар за док­то­ран­ти и мла­ди учени, който се про­веде на 17 октом­ври 2017 г. Съби­тието беше орга­низи­рано от НЦОЗА, Съюза на хими­ците в България и Факул­тета по хи­мия и фарма­ция (ФХФ) към СУ „Св. Климент Охридски”.

С 2 доклада и 8 постера служи­тели на дирек­ция „Анали­тични и лабора­торни дейности“ в НЦОЗА обсъдиха различни аналитични направления – цианотоксини и цианобактерии във води, ГМО, експозиция с азбестови влакна, сорбенти за твърдофазна екстракция, токсични елементи в храни, състав на храни, добавки в напитки, замърсяване на въздух в работни помещения. На семинара беше отчетено доброто дългогодишно сътрудничество между изследователите от НЦОЗА и ФХФ за обучението на студенти и докторанти.