Практическото ръководство съдържа методически насоки по управление на медицинските отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения във връзка с актуалната нормативна уредба и препоръките на СЗО. Предоставена е информация за повишаване знанията и професионалния капацитет на ангажираните с тази дейност лица. Електронното издание на НЦОЗА е предназначено за управители на лечебни и здравни заведения, главни и старши медицински сестри, отговорници по управление на отпадъците, административни директори, инструктори по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, експерти от РЗИ и РИОСВ, лица с разрешение за извършване на дейности с медицински отпадъци и др.

Ръководството може да изтеглите от тук

files/FINAL_VERSION-2017-Medical_waste.pdf