Проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ отчита постигнатите резултати На 29 март 2017 г. от 11 часа на пресконференция в Аулата на НЦОЗА ще бъдат отчетени резултатите на проекта „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“. Изградени са три нови регистъра – на пациентите с диабет, с редки болести и регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП). Работата им е съобразена с разпоредбите на националното законодателство. Повишена е компетентността на специалистите, извършващи контрол на ЕМП в населените места, разработена е политика за здравен контрол. Обучени са специалисти от РЗИ в областта на мониторинга, здравния контрол и за въвеждането на данни в регистъра на източниците на ЕМП. Обучени са и 80 лица за въвеждане на данни и администриране на регистрите за диабет и редки болести. Проектът, който стартира преди две години, е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и ФМ на ЕИП 2009-2014 г.