На 29 юни 2017 г. МЗ, в качеството си на програмен оператор, проведе заключителна конференция по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. В рамките на събитието бяха отчетени резултатите от изпълнението на Програмата. Общата й цел е да подобри общественото здраве и да намали регионалните дисбаланси в областите „репродуктивно здраве“, „детско здравеопазване“, „психично здраве” и др. На форума директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков отчете успешно приключили проекти по Програма БГ07, изпълнени от НЦОЗА - „Подобрени услуги за психично здраве” и "Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска и здравеопазването" и техните достижения.