Националният център по обществено здраве и анализи, Колабориращият център на СЗО по здраве при работа съвместно с МТСП организират семинар за специалисти „Опасните вещества на работното място и здравето на работещите“ с подкрепата на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР).

Семинарът ще се проведе на 27.09.2018 г. в хотел КООП, София, и се организира в рамките на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018–2019 г. Целта е да се повишат знанията на специалистите относно рисковете при работа с опасни вещества, да се обсъдят предизвикателствата и възможностите за по-добра превенция на риска за здравето, да се обмени информация за добри практики. Ще се обърне специално внимание на експозицията на канцерогени на работното място и риска от злокачествени заболявания, на нови рискове при експозиция на химични агенти и мерките за превенция. Ще се представят законодателни изисквания и прилагането им в оценката на риска при експозиция на различни опасни вещества.