Екип от НЦОЗА проведе обучение, свързано със защитата на работещите от въздействието на нейонизиращи лъчения. В него участваха специалисти и директори на РЗИ, членове на ръководството на Фонд „Условия на труд“, представители на МЗ, служби по трудова медицина и фирми.

Обучението се проведе на два етапа и на различно ниво според квалификацията на участниците и техните интереси в областта на нейонизиращите лъчения. Експертите бяха запознати с актуални нормативни документи от европейското законодателство, въведени у нас наредби, които регламентират минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на нейонизиращи лъчения - изкуствени оптични и лазерни лъчения, електромагнитни полета. Основно внимание беше обърнато на Практическите ръководства към двете наредби, които могат да се ползват както от работодателите, така и от Службите по трудова медицина, контролните органи, лабораториите за контрол и др., които са публикувани в сайта на НЦОЗА.

Специалисти от НЦОЗА участват в международна работна група към проект на страните от НАТО ResearchTaskGroup(RTG)-298. Проектът е част от програмата на НАТО по наука и технологии – NATO Science and Technology Organization.

Основната цел на проекта с ръководител проф. Мишел Израел от НЦОЗА е да се разработят гранични стойности за високоенергийни електромагнитни импулси, както и превантивни мерки за работещите и населението при военни учения и действия на страните от НАТО. Високоенергийните импулсни радиочестотни полета в съвременните технологии все повече се прилагат както за системи за свръзка, в радарни инсталации, при нови защитни и оръжейни системи.

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечносъдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет, са причина за 80% от смъртните случаи в България. Доказано е, че те се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Тяхното редуциране може да се постигне както чрез профилактика, ранна диагностика и осигуряване на здравословна среда за живот, така и чрез дейностите по националните програми.