07.02.2020

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНО­ДА­ТЕЛ­СТВО­ТО И АНАЛИ­ТИЧ­НИТЕ ПPАК­ТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в зако­но­да­тел­ство­то и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е пред­наз­начен курса, са експерти и ана­ли­тични специалисти, работещи в областта на контрола, без­опаст­ността и оценката на риска от ГМО.

По време на курса с продължителност  два дни, ще бъдат обстойно разгледани новостите по отношение на европейското и българското законодателство, свързани с контрола върху ГМО. Това включва оценката на риска, методиката за вземане на проби от различни суровини и спецификата на отделните етапи, през които преминава един ГМО анализ.  Обучението ще се постави акцент върху основните изисквания касаещи организацията и работния процес в генетичните и  молякулярно - биологичните лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

6.2.2020

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2.  от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение".

Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и нутригеномиката в контекста на процеса на стареенето.

Добре дошли са всички специалисти в областта на науката за хранене - диетолози, нутрициолози, биолози, научни работници, лични лекари и всички, които имат интерес към персонализирания подход в храненето.

28.01.2020

Уведомяваме ви, че следните курсове се отлагат за неопределено време:

Код: 2.4.2.1.  "Мотивационно интервю"
Код: 2.4.2.7.  "Обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програма за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация „сътрудник социални дейности"
Код: 2.4.2.8.  "Обучение на професионалисти за работа с рискови групи"
Код: 2.4.2.9.  "Скрининг, ранни и кратки интервенции"
Код: 2.4.2.11. "Диатностициране и лечение на коморбидни състояния"

Постъпилите заявки остават актуални. При насрочване на нови дати ще бъде съобщено своевременно.