4.9.2020

През месец март 2020 г. беше публикувано "Ръководство за лечение на непълнолетни с разстройства, свързани с употребата на наркотици" на Федон Калотеракис, зам.-директор на KETHEA и председател на Световната федерация на терапевтичните общности (WFTC).
В документа се посочват стандартите за качество за развитието на услуги за лечение на разстройства, свързани с употребата на наркотици, различните модели на лечение на подрастващите, сред които поведенческа терапия, индивидуално и групово консултиране, семейни интервенции и др. Приложени са също насоки за лечение, разгледана е програмата за юноши в България, като за подрастващите препоръчителният модел е модифицирана терапевтична общност. В Ръководството са посочени важни указания за програмата, свързани с нейната максимална ефективност.

8.4.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, в Националния център за обществено здраве и анализи е създадена организация и на интернет страницата на Центъра (раздел „Контакти”), където е публикувана информация за възможностите за водене на електронна кореспонденция с НЦОЗА, която може да използвате.
Препоръчваме на гражданите и фирмите да използват Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), като се регистрират в системата (https://edelivery.egov.bg/Account/Login) с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на офисите на НЦОЗА. Регистрацията се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез системата могат да се подават писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.

  Нове промени в МКБ-10, свързани с кодирането на заболеваемостта от COVID-19, 29.03.2021

     повече информация »   https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49

  Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса

  Съвети за хранене на възрастни по време на пандемията COVID-19 (информационен материал)

   Съвети за хранене на възрастни по време на COVID-19 (информационен флаер)
   Безопасността на храната е работа на всеки!

   Завръщане на работа след поетапно отпадане на мерки за предотвратяване заразяването с COVID-19

   Международни насоки за удостоверяване и класифициране (кодиране) на COVID-19 като причина за смърт

   Препоръки към държавите членки за подобряване на хигиената на ръцете с оглед предотвратяване предаването на вируса COVID-19

   Уебинар на СЗО за психичното и физическо здраве при работа от вкъщи

   Пакет за комуникация на риска от COVID-19

   Covid-19 и употребата на психоактивни вещества

   Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

   Телефони за услуги и сигнали

   СЗО въвежда нови кодове от за отчитане на COVID-19 в МКБ-10, 03.04.2020

   ХРАНЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ С КОРОНАВИРУС (COVID-19)

   Временно ръководство на СЗО и УНИЦЕФ: Вода, канализация, хигиена и управление на отпадъците във връзка с вируса на COVID-19

   Рационално използване на лични предпазни средства (ЛПС) срещу заболяване от корона вирус (COVID-19)

   Дезинфекция на външна среда и използване на дезинфектанти (натриев хипохлорит) върху пътни и градски настилки за предотвратяване на предаване на SARS-CoV-2 инфекция

   Може ли COVID-19 да се предава чрез климатични системи

   Оценка на риска и управление на експозицията на здравни работници в контекста на COVID-19

   СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа

   Информация от уебинар, организиран от СЗО и посветен на пандемията COVID-19

   COVID-19 Справяне със стреса

   Подготовка за COVID-19 във вашето здравно заведение

   Управление на потока на пациенти, съмнителни или потвърдени с коронавирус COVID-19

   Предпазване от COVID-19 при работа

   Общуване с пациенти със съмнение или потвърден COVID-19

   COVID-19 Моите 5 правила за хигиена на ръцете

   АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

   Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

   COVID-19 Респираторен етикет

   COVID-19 Как правилно да си мием ръцете

   Информационен лист за COVID-19

   COVID-19 Предпазвайте себе си и околните от заболяване

   Подготовка на работното място за COVID-19

   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19): ПРАВА, РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛЮЧОВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО

   COVID-19 - Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения