НЦОЗА временно преустановява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. Причината е свързана с тяхното отпадане от Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето. Промените са обнародвани в ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.
Предстои НЦОЗА да уточни условията и начина за осъществяване на тези лабораторни изследвания.

22.12.2020 г.

Ново издание на НЦОЗА „Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност“ с авторски колектив под научното ръководство на д-р Захари Зарков разглежда проблема за коморбидност/двойна диагноза при пациенти, употребяващи психоактивни вещества, които имат и психични разстройства.

Психиатричната коморбидност представлява сериозен терапевтичен проблем и е предизвикателство пред организацията на лечебната система. Коморбидността при хората с разстройства, свързани с употребата на вещества, повишава трудностите при лечението и риска от хронифициране, намалява възможността за цялостното им възстановяване.

В изданието е направен обзор на съществуващи изследвания за разпространението на коморбидните разстройства. Представени са препоръчителни стратегии, включително и препоръки за терапевтично поведение, базирани на опита на авторския колектив и на проучената литература.

Изданието е достъпно тук

15.12.2020

21 проекта на ученици и студенти от цялата страна са наградени в първото издание на Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна! (Speak Out. #TobaccoExposed), посветен на превенцията на тютюневата зависимост, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Конкурсът е организиран в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. от МЗ в партньорство с Регионалния офис на СЗО в България, Българския младежки червен кръст,

Националния център по обществено здраве и анализи, Коалиция за живот без тютюнев дим и Сдружение „България без дим“.

Националният конкурс за плакат обхваща две възрастови групи: ученици от IX–XII клас, и студенти и докторанти. В първата група са класирани 9 плаката, във втората – 12.

Във връзка с противоепидемичните мерки няма да се проведе официално награждаване. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди по пощата. МЗ изразява благодарност към всички участници, включили се в Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна!“.

Имената на наградените можете да видите тук

11.12.2020