18.02.2020

The Lancet JournalПоследният доклад на сп. The Lancet („Лансет”) за неблагоприятните последици от климатичните промени върху човешкото здраве ще бъде представен на работна среща „Обратно броене”, организирана съвместно от НЦОЗА, българския офис на СЗО и БЧК. The Lancet е едно от най-известните, стари и авторитетни общи списания по медицина.
Работната среща в София ще се проведе на 28 февруари 2020 г.
Докладът „Да гарантираме, че здравето на детето, родено днес, няма да зависи от променящия се климат“ ще бъде презентиран от проф. Мария Нилсън от Университет Умео, Швеция. Докладът се изготвя всяка година от експерти от водещи световни институции и се представя както на срещите на ООН за климатичните проблеми, така и на тематични работни срещи в повече от 40 страни по света.
Фокусът на събитието в България ще бъде върху възможностите за адаптация, планиране и устойчивост на здравните системи спрямо изменението на климата. Със свои презентации ще участват и български експерти.

11.02.2020

СЗО въвежда нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10:

U07.1  COVID-19
При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)
                        Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
                       Тежък остър респираторен синдром [ТОРС], неуточнен (U04.9)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49 

07.02.2020

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНО­ДА­ТЕЛ­СТВО­ТО И АНАЛИ­ТИЧ­НИТЕ ПPАК­ТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в зако­но­да­тел­ство­то и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е пред­наз­начен курса, са експерти и ана­ли­тични специалисти, работещи в областта на контрола, без­опаст­ността и оценката на риска от ГМО.

По време на курса с продължителност  два дни, ще бъдат обстойно разгледани новостите по отношение на европейското и българското законодателство, свързани с контрола върху ГМО. Това включва оценката на риска, методиката за вземане на проби от различни суровини и спецификата на отделните етапи, през които преминава един ГМО анализ.  Обучението ще се постави акцент върху основните изисквания касаещи организацията и работния процес в генетичните и  молякулярно - биологичните лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

За да заявите своето място, моля да се регистрирате тук