Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи служител за заемане на длъжността специалист ВиК и отопление в отдел „Управление и поддържане на собствеността“ на НЦОЗА.

Изисквания към длъжността:

- образование – средно, средно специално;
- професионална област: сградни водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации;

- минимален професионален опит – минимум 3 (три) години.

Умения:

- Работа в екип – да участва активно в екипа, с който работи, за постигане на високо качество на поддръжката;

- аналитична компетентност – професионални умения за превантивни действия с цел нормалното функциониране и непрекъсваемост на ползването на сградните инсталации в областта на професионалната компетентност на длъжността;

- правилно диагностициране при възникнали технически повреди, аварии и даване на ефективни решения;

- комуникативност – умения за ежедневен обмен на текуща информация, свързана с дейността на специалността;

- професионална компетентност – отлично познаване на вътрешни водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации и съоръженията за тяхното управление;

- ориентация към резултати – редовна профилактика и своевременна техническа намеса при настъпили повреди и/или аварии;

- отлични технически умения при използване на машини, инструменти и други технически средства при стриктно съблюдаване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно нормативната уредба и вътрешните правилници.

Кратко описание на длъжността:

- Специалистът по вътрешни ВиК и отоплителни инсталации отговаря за непрекъснатото нормално функциониране и поддръжката на сградните инсталации, включени в съответните компетентности на длъжността;

- взима ежедневно участие по подпомагане изпълненията на задълженията и на другите специалисти от екипа, свързани с поддръжка на останалите сградни системи, инсталации и оборудвания;

- отговаря и контролира съхраняването на стоково-материалните ценности и консумативи, които са свързани с техническата обезпеченост за изпълнението на професионалните му задължения.

Необходими документи:

- заявление до Директора на НЦОЗА;

- автобиография;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Подаване на документи:

НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ 15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;

от 9.00-12.00 и 12.30-17.30 ч. от понеделник до петък

Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 19.04.2021 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.