Екип от НЦОЗА проведе обучение, свързано със защитата на работещите от въздействието на нейонизиращи лъчения. В него участваха специалисти и директори на РЗИ, членове на ръководството на Фонд „Условия на труд“, представители на МЗ, служби по трудова медицина и фирми.

Обучението се проведе на два етапа и на различно ниво според квалификацията на участниците и техните интереси в областта на нейонизиращите лъчения. Експертите бяха запознати с актуални нормативни документи от европейското законодателство, въведени у нас наредби, които регламентират минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на нейонизиращи лъчения - изкуствени оптични и лазерни лъчения, електромагнитни полета. Основно внимание беше обърнато на Практическите ръководства към двете наредби, които могат да се ползват както от работодателите, така и от Службите по трудова медицина, контролните органи, лабораториите за контрол и др., които са публикувани в сайта на НЦОЗА.

Лектори на обучението бяха проф. Мишел Израел, доц. Михаела Иванова от отдел „Физични фактори” на НЦОЗА, както и доц. Ангел Кунчев, главен държавен санитарен инспектор. Обученията са част от финализиран проект на НЦОЗА „Обучение в областта на европейското законодателство за защита на работещите от нейонизиращи лъчения: електромагнитни полета,оптични и лазерни лъчения“,финансиран от Фонд „Условия на труд“ чрез МЗ.

Обучението е основа за подобряване на връзките между НЦОЗА и РЗИ, което беше изразено както от специалистите, така и от директорите на РЗИ. Последните изразиха своето задоволство както от представения им лекционен материал, така и от факта, че Ръководството на НЦОЗА е осигурило възможност за обучение по проблеми, които са им далечни, сложни и за които няма откъде другаде да получат адекватна информация.