Специалисти от НЦОЗА участват в международна работна група към проект на страните от НАТО ResearchTaskGroup(RTG)-298. Проектът е част от програмата на НАТО по наука и технологии – NATO Science and Technology Organization.

Основната цел на проекта с ръководител проф. Мишел Израел от НЦОЗА е да се разработят гранични стойности за високоенергийни електромагнитни импулси, както и превантивни мерки за работещите и населението при военни учения и действия на страните от НАТО. Високоенергийните импулсни радиочестотни полета в съвременните технологии все повече се прилагат както за системи за свръзка, в радарни инсталации, при нови защитни и оръжейни системи.

Новата разработка е важна стъпка за допълване на действащата от 2017 г. наредба, регламентираща защитата на работещите. В нея е записано, че в случаите на общи учения на страните членки на НАТО трябва да се спазват изискванията на стандартите на НАТО съвместно с европейските изисквания за безопасност на работещите и населението.

С участието си в този проект НЦОЗА ще представлява политиката на страната ни в областта на защитата на човека от нейонизиращи лъчения. Центърът ще участва в разработването на философията на граничните стойности за работещите и населението при облъчване с високоенергийни електромагнитни полета, както и в анализа на действащите норми и стандарти в това направление в света.