Директор дирекция:

гл.ас. д-р Захари Зарков,дм

тел. 02 8056214, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Функциите на дирекцията са свързани с изпълнението на здравната политика в областта на общественото здравеопазване и превенцията на психичното здраве. Сред основните дейности са анализ и мониторинг на здравното състояние на населението с цел определяне на приоритетите в областта на промоцията на психичното здраве, борбата със стреса и превенцията на самоубийствата. Дирекцията осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, намаляване на вредите от употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Дирекцията разработва програми за превенция на употребата на наркотични вещества, за психосоциална рехабилитация и намаляване на здравните вреди от употребата на наркотични вещества. Изготвя и внася за одобряване в НСНВ национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България. Дирекцията осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX) – употреба на наркотици сред населението; проблемна и високорискова употреба на наркотици; инфекциозни заболявания, смъртни случаи, търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици, както и на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества.


Отдел “Психично здраве”

Началник отдел: гл.ас. д-р Владимир Наков, дм

тел. 02 8056 214, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел "Зависимости"

Началник отдел: гл.експ. д-р Цвета Райчева

тел. 02 8056 257, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Национален фокусен център

Началник отдел: гл.експ. Александър Панайотов

тел. 02 8326137, е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор дирекция:

ИД директор дирекция гл.експ. Петър Атанасов, ди

тел. 02 917 4086, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията предоставя набор от информационни услуги за различни институции, функциониращи в сферата на здравеопазването. Дирекцията изготвя анализи – за състоянието на специалистите в здравеопазването, за необходимостта от специализанти, възможностите на базите за обучение и възможностите специалистите да започнат работа в лечебни заведения. Дирекцията подпомага дейността на здравните институции при осъществяването на програми по превенция и промоция на здравето и здравословния начин на живот, участва в разработването и съгласуването на национални програми и национални здравни стратегии в областта на здравната политика. Дирекцията анализира нуждата от актуализация на медицински стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита правата на пациентите, изготвя указания към лечебните заведения по прилагане на утвърдените медицински стандарти, участва в разработването на критерии и системи за оценка на резултатите от медицинската дейност на лечебните заведения.


Отдел "Финансови модели и икономическо прогнозиране"

Началник отдел: гл.експ. Петър Атанасов, ди
тел. 02 917 4086, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел ”Класификационни системи и процедури

Началник отдел: гл.експ.Анита Неева

тел. 02 9174076, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел ”Анализ и оценка за състоянието на специалистите в здравеопазването

Началник отдел: Анелия Николова, дм

тел. 02 8056 365, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Информация за електронното отчитане на болницитe

 

Директор дирекция:

Доц. Красимира Дикова,дм

тел. 02 954 9579, 02 917 4060, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията осъществява дейности по информационното осигуряване на управлението на системата на здравеопазване и електронното здравеопазване. Дирекцията ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравната система и изпълнява функции на орган на статистиката за системата на здравеопазването. Дирекцията провежда статистически изследвания в съответствие с методологията и изискванията на Евростат за създаване на официалната национална и европейска статистическа информация в областта на здравеопазването. Дирекцията участва в дейности, свързани с единната здравноинформационна система, здравноинформационните стандарти, електронното здравеопазване. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на здравни регистри и координирнето на обмена на данни с национални, ведомствени и международни бази данни. Дирекцията разработва, унифицира и поддържа медико-статистическата документация за здравното състояние на населението, ресурсите и дейността на лечебните заведения в съответствие с нормативните изисквания на ЗЛЗ, съгласувано с НСИ. Дирекцията оказва методологична помощ и мониторинг на структурите в здравеопазването по отношение на информационното осигуряване и медицинската документация.


Отдел “Информационни ресурси и анализи”

Началник отдел: Златина Попова

тел. 02 9174075,

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел ”Информационни системи и технологии”

Началник отдел: гл.експ. инж. Анна Иванова

тел. 02 9515388, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел ”Регистри”

Началник отдел: гл.експ. Райна Николова

тел. 02 951 54 20, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор дирекция:

проф. д-р Пламен Димитров,дм

тел. 02 8056420, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето и превенцията на болестите. Провежда научни изследвания в областта на общественото здравеопазване. Анализира, оценява и мониторира здравното състояние на децата, учениците и цялото население с оглед определяне на приоритетите в областта на рисковите поведенчески фактори, човешките ресурси, качеството на медицинска помощ, влиянието на екстремалните климатични явления и др. Реализира кампании, обучителни семинари, издаване на информационни материали, свързани с промоцията на здраве и превенция на болестите, включително за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Дирекцията участва в разработването, координирането и изпълнението на национални политики, програми и планове за промоция на здраве и профилактиката на болестите. Участва в анализирането на здравната политика, както и в акредитационния процес на лечебните заведения чрез обучение на експерти. Участва в работни групи на национално и международно ниво. Оказва експертна, консултативна и методична помощ на РЗИ, лечебните и здравни заведения. Провежда основни и тематични курсове за следдипломно обучение и продължаваща квалификация, индивидуално обучение на специализанти, както и обучение по научната и образователна степен „доктор“ и „доктор на науките“.


Отдел “Рискови поведенчески фактори и превенция на ХНБ”

Началник отдел: доц. д-р Галя Цолова, дм

тел. 02 8056 201, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Отдел "Детско и младежко здрaве"

Началник отдел: доц. Красимира Костадинова, дм

тел. 02 8056 414, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Анализ на здравни политики и акредитационни процедури”

Началник отдел: доц. д-р Наташка Данова, дм

тел. 02 8056 414, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Учебен отдел

инж. Надя Василева

тел. 02 8056 286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Международен институт за младежко развитие PETRI - София

Ръководител: гл. експ. Анина Чилева

тел. 02 8056 229 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор дирекция:

Доц. Росица Георгиева, дм

тел. 02 8056 248, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията провежда проучвания за оценка на въздействието на факторите (химични, физични, биологични) на жизнената среда, трудовия процес и условията и начина на живот върху общественото здраве и качеството на живот. Извършват се химични анализи за оценка на експозицията и риска от химични фактори на околната и работна среда, на природни и синтетични продукти, съдържащи минерални съставки със специфично биологично действие, определяне състав на храни, козметични продукти, обща и специфична миграция от материали за контакт с храни. За обективизиране на характеристиките на риска от биологични опасности в околната и трудовата среда, храните и храненето се извършват микробиологични анализи на води, храни, козметични продукти, почви, отпадъци и др. Дирекцията участва в разработването на здравната стратегия в областта на ГМО, валидиране и въвеждане на официални методи за контрол; провежда научни изследвания чрез молекулярнобиологични методи с цел подпомагане оценката на здравния риск от вредни въздействия на жизнената среда и храненето. Дирекцията извършва измервания, оценки и анализи на физични фактори при въвеждане на нови технологии (включително 5G) и обекти с емисия на нейонизиращи лъчения, нови методи в медицината за диагностика и терапия, терапевтични и немедицински (козметични) приложения на нейонизиращи лъчения и ултразвук, лазерна техника в работната среда, в бита и в областта на забавленията. Дирекцията участва в разработването на нормативни актове и на политиката за защита на работещите и населението от физични фактори; ръководи и поддържа национална информационна система на източниците на ЕМП в населени места; обобщава и анализира резултатите от мониторинга на нейонизиращи лъчения в околната среда/населените места; организира и ръководи методически националната система за мониторинг на шума и изготвя годишния доклад за шумовото натоварване в урбанизирани територии.


Отдел “Химични фактори”

Началник отдел: гл.ас. Вера Павлова,дм

тел. 02 8056 386/ 387, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел "Състав на храни и потребителски продукти"

Началник отдел: доц. Антон Тачев, дм

тел. 02 8056 343/ 286 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Микробилогични фактори”

Началник отдел: гл.ас. Весела Георгиева, дм

тел. 02 8056 301/235 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел "ГМО" Началник отдел:

проф. Цвета Георгиева, дм

тел. 02 8056 239, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Физични фактори”

Началник отдел: доц. Михаела Иванова, дм

тел. 02 8056 220, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С към НЦОЗА

Акредитиран изпитвателен център "Здраве"

Директор дирекция:

Доц. д-р Веска Камбурова, дм

тел. 02 8056 356, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията участва в създаването на научна база за основана на доказателства държавна политика за ограничаване на здравния риск, подобряване и укрепване на общественото здраве. Съдейства за реализирането й чрез изпълнение на научноизследователска, научно-експертна, консултативна и учебна дейност по проблеми, свързани с качеството на жизнената среда и възможния здравен риск, здраве при работа, токсикология, храни и хранене. Дирекцията идентифицира и проучва съществуващи и нововъзникващи рискове за здравето. Извършват се оценки на здравния риск за населението, свързан с влиянието на вредни фактори от околната среда и се изготвят препоръки за предотвратяване на неблагоприятни здравни последици. Провежда се оценка на здравния риск от вредни фактори на работната среда и трудовия процес и се разработват насоки за ограничаване на професионалните и свързани с труда заболявания. Осъществява се научно-приложна дейност в областта на токсикологията, въвеждат се и се прилагат научно обосновани подходи и здравни критерии за оценка на токсикологичните характеристики и токсикологичния здравен риск от химикалите. Валидират се и се внедряват методи за проучване и оценка на храненето и хранителния статус, извършва се национален мониторинг, проучвания, анализ на риска и оценка на храненето и хранителния статус на населението, определят се рисковите групи, очертават се тенденции; разработват се програми, препоръки, ръководства за намаляване риска за здравето и за хронични незаразни болести, свързани с нездравословно хранене.


Отдел “Околна среда и здравен риск”

Началник отдел: гл.ас. д-р Момчил Сиджимов

тел. 02 8056 330, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Здраве при работа”

Началник отдел: доц. Катя Вангелова,дм

тел.: 02 8056 224, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Храни и хранене”

Началник отдел: проф. д-р Веселка Дулева, дм

тел. 02 8056 246, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Токсикология”

Началник отдел: ас. д-р Светлана Цолова

тел. 02 8056 260, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.