ИЗПИТВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ” към НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)

ICZ Logo
  Национален център по обществено здраве и анализи  

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ”

 

ИЗПИТВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ”  към НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ е създаден през 2007 г. със Заповед на Директора на НЦООЗ № 760/6.11.2007

ИЦ „Здраве“ е структура в НЦОЗА на функционален принцип, която е на пряко подчинение на директора на НЦОЗА

БЛОК-СХЕМА НА ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ”

Нашите лаборатории имат доказана система за управление на качеството, акредитирана от Българския акредитиращ орган - Изпълнителна Агенция Българска „Служба по Акредитация“  в съответствие с БДС EN ISO 17025:2018. За нашите партньори и клиенти, акредитацията осигурява регламентирано признаване на надеждността, независимостта и безпристрастността на нашите анализи и резултатите. Така се осигурява и съпоставимост на резултатите с другите държави-членки  от ЕС, международно признаване на нашата компетентност, високо ниво на качество и прозрачност на нашите услуги.

ИЦ „Здраве“ участва успешно ежегодно в междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност, което доказва качеството на резултатите, което предоставяме.

Лабораториите на ИЦ „Здраве“ извършват услуги, ориентирани към компетентните органи, индустриални и частни клиенти. Прилагат се най-новите методи и аналитични техники, както в съответствие с нормативните уредби, така и по желание на възложителите.


Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната, Изпитвателен център "Здраве" идентифицира потенциалните рискове, които могат да възникнат при провеждане на лабораторните дейности. Оценката и анализът на рисковете показаха, че те могат да се управляват ефикасно при изпълнение на набелязаните мерки и действия. Не се налага спиране на дейността на ИЦЗ поради недостиг на персонал, ограничен достъп до доставки и услуги, неизправност на технически средства и спомагателно оборудване или други причини.
В случай, че възникнат отклонения от предварително планирани дейности (калибриране на технически средства; участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност; провеждане ва вътрешен контрол на валидността на резултатите, вътрешни одити или Преглед от Ръководството) се предприемат действия по реда на НК 805 и НК 807 за всеки конкретен случай.

Независимо от вида потребителски стоки: бутилирани минерални води, храни, напитки, суровини, зърно, козметика, перилни препарат, биоциди, материали в контакт с храни, смивове и отривки от контактни повърхности, търговски продукти, природни материали и др., анализираме различни характеристики в най-различни среди. Прилагаме широк набор от методи за изпитване на органолептични, физико-химични и микробиологични показатели и за откриване на генетично модифицирани организми съгласно ISO стандартите.

В акредитирана изпитвателна лаборатория се анализират материали, изделия и стоки за широко потребление за съответствие с пределно допустимите стойности, определени в законодателни национални европейски регулаторни документи.

ИЦ „Здраве“ е една от малкото лаборатории в страната за оценка на състава на храните, съгласно Регламент (ЕК) № 1169 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Идейни лабораторни услуги

Високата квалификация на сътрудници и участието в множество национални и международни научни проекти и програми позволява да разработваме методи за и с нашите възложители, както и да обменяме „ноу-хау“ и експертиза под формата на консултации и обучение.


Национални референтни лаборатории, съгласно Регламенти (ЕО) № 2014/120 и № 2017/625

Национална референтна лаборатория за „Генетично модифицирани организми“ (ГМО)
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_reference_lab_en.htm

НЦОЗА е член на Европейската мрежа на ГМО лабораториите
Ние работим с Европейски референтни лаборатории в обхвата на нашата акредитация, участваме във валидирането на методите за контрол на нови ГМО на пазара съгласно Регламент (ЕК) № 1981/2006,  № 120/2014 и № 1829/2004 като част от Европейската процедура за регистрация на нови ГМО.

Национална референтна лаборатория "Материали предназначени да влизат в контакт с хранителни продукти"
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials/network-laboratories

Национална референтна лаборатория „Мляко и млечни продукти – относно микробиологични замърсители (Bacillus Cereus, Chronobater spp.) в храни за кърмачета и малки деца“


Наши партньори и редовни възложители са:

  • Министерство на здравеопазването – Регионални здравни инспекторати, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), Агенция митници, Световна здравна организация (WHO), Организация по прехрана и земеделие (FAO), Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Съвместен изследователски център (JRC) към Европейската комисия, научни институти и университети от България и чужбина.
  • Фирми - Агро Макс Инвест ЕООД - Разград, Алимко ООД,  Alltech България, Булгарконтрола АД, Булфрукт ООД-Костенец, Виктория Нутс ЕООД, Данон,  Елиаз ООД, Захарни Изделия, Варна, Захарни Заводи - Горна Оряховица, Кронос ООД, Кенди, България, Лактина, Кодап България, ЛБ Булгарикум, „Млин 97” АД – Разград, Марица Олио - Пазарджик,  Млечни продукти Тракия ЕООД -Хасково, Натстим ООД , Нилана ООД,  Тандем, Си Комерсиал 7 ЕООД- Самоков, Слънчо АД, , P.I.C.Co,  TUF България, Фаустина груп ЕООД,  SGS – България, ProViotik – USA/България

Услуги, които извършваме:

Обхвата на ИЦ „Здраве“ включва изпитвания на 29  групи продукти (питейни и бутилирани води, козметика, перилни препарат, биоциди, материали в контакт с храни, смивове и отривки от контактни повърхности, зърно и продукти, храни, хранителни добавки, почви и утайки от пречистване на отпадъчни води, биоотпадъци) търговски продукти и природни материали по показатели както следва:

  1.  Органолептични, физични и физико-химични показатели
  2.  Химични замърсители и добавки в храни
  3.  Микробиологични показатели  
  4.  Генно модифицирани организми
  5. Определяне на азбест в търговски продукти, нерудни полезни изкопаеми, почви и отпадъци


Сертификат за акредитация № 278 ЛИ

Заповед за акредитация

Управление на жалбите в ИЦ "Здраве"

Декларация за политиката на ИЦ "Здраве"

Декларация относно предлаганите услуги


За контакти:
 
Диана Христакиева - Централна приемна  
Тел. 359 (2) 8056 398; 359 (2) 8056 305;  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Проф.Цвета Георгиева – Ръководител на Изпитвателен център „ЗДРАВЕ”
Тел. 359 (2) 8056 239; GSM: 0884642433
e-mail5: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цените на услугите можете да намерите в Тарифа (по Приложение № 1 към чл. 29а) и Ценоразпис (утвърден от НЦОЗА).

Бланки и Формуляри:  Заявка за изпитване към ИЦ „Здраве" и Обратна връзка с клиента