БСОЗ ISSN 1313-860Х

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

"Българско списание за обществено здраве” е многопрофилно списание, което включва публикации в областта на здравната политика и практика, здравния мениджмънт и икономика, епидемиология на неинфекциозните и заразните болести, здраве на населението (жените, децата), промоция на здравето и профилактика на болестите, околна среда и здраве, трудова медицина, храни и хранене, кризисни ситуации и обществено здраве, психично здраве. Списанието дава форум за дискусия по актуални проблеми на общественото здраве в България, Европа, САЩ и др. страни. В специални приложения се публикуват материали, посветени на актуални теми, проучвания, резюмета и доклади от международни и национални научни форуми и кръгли маси. Списанието има за цел да популяризира и насърчава изследвания, добри практики, политики, управление и образование в областта на общественото здраве. Излиза в 4 книжки годишно на български и английски език.


• Ръководство за рецензенти       • УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ       • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Всички броеве на списанието может е да намерите тук

Библиотека - Българско списание за Обществено здраве


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: Проф. д-р Петко Салчев, дм

Зам. главен редактор: Проф. д-р Пламен Димитров, дм

Отговорен секретар: Татяна Каранешева, дм

Редактор на английски: Калина Сиракова

Стилова редакция и корекция: Татяна Каранешева, дм

Гр.дизайн и предпечат: Боряна Мекушина

WEB администратор: Надежда Тодорова

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Доц. д-р Христо Хинков, дм (НЦОЗА)

Проф. д-р Веселка Дулева, дм (НЦОЗА)

Проф. Цвета Георгиева, дм (НЦОЗА)

Проф. Мишел Израел, дм (НЦОЗА)

Доц. Росица Георгиева, дм (НЦОЗА)

Доц. Веска Камбурова, дм (НЦОЗА)

Доц. Теодор Панев, дм (НЦОЗА)

Доц. д-р Илиана Янева, дм (НЦОЗА)

Доц. Красимира Дикова, дм (НЦОЗА)

Доц. д-р Наташка Данова, дм (НЦОЗА)

Доц. Михаела Иванова, дм (НЦОЗА)

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн (НЦЗПБ)

Проф. д-р Лидия Георгиева, дм (МУ, София)

Проф. Илко Гетов, дф (МУ София)

Доц. Евгени Григоров, дм (МУ, Варна

Доц. д-р Невяна Фесчиева, дм (МУ, Варна)

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн (МУ, Плевен)

Проф. Игнат Игнатов, дф (НИЦМБ)

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Проф. Йованка Караджинска-Бислимовска (Македония)

Проф. д-р Уилфрид Кармаус (САЩ)

Проф. д-р Вилиус Грабаускас (Литва)

Агнета Ингве, дм (Швеция)

Проф. д-р Мартин Маккий (Обединено Кралство)

Д-р Жоао Бреда (Португалия)

Проф. Арнстейн Миклетун (Норвегия)

Проф. Силвана Галдеризи (Италия)

Доц. Анелия Хорват (САЩ)