В момента няма обявени конкурси.

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Управление и поддържане на собствеността“

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Образование – висше в професионална област: Технически или Стопански науки.

Професионален опит:
Минимален професионален опит – 1 (една) години.

Описание на длъжността:
- Участва в изготвянето на технически предложения за ремонт на сградния фонд на НЦОЗА, материално-техническото осигуряване на Център и други свързани с дейността на отдела.
- Съдейства за правилното и целесъобразно стопанисване на имуществото на Центъра
- Следи за поддръжката на сградния фонд на Центъра - ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации
- Инициира и участва в провеждането на процедури за обществени поръчки за възлагане на ремонтни, почистващи и охранителни дейности, за материално-техническо осигуряване на Центъра, застраховането на движимото и недвижимото имущество, съобразно действащите нормативни актове и др. касаещи дейността на отдела.
- Участва в контролирането на изпълнението на сключените договори във връзка с проведените процедури.
- Участва при организирането на материално-техническото снабдяване на Центъра с инвентар, консумативи и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение.

Умения:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения;
Добри компютърни умения.
Наличие на свидетелство за управление на МПС

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА;
- автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;

Срок за подаване на документите: до 29.12.2019 г.

Телефони за връзка: 02/8056 255; 02/8056 389

Дата на публикуване: 14.11.2019