Проф. д‑р Пламен Димитров, дм е заместник директор на Нацио­нал­ния център по общест­вено здраве и анализи и директор на дирекция „Промо­ция на здраве и превен­ция на болес­тите“. Завършва висше образо­вание по меди­цина през 1988 г. През 2001 г. придо­бива магис­тър­ска степен по епиде­мио­логия в Мичи­ган­ския щатски уни­вер­ситет, САЩ, а през 2011 г. завършва магис­тра­тура по общест­вено здраве и здравен менидж­мънт в Меди­цински универ­ситет-София. През 2004 г. защи­тава дисер­тацио­нен труд по науч­ната спе­циал­ност „Социа­лна меди­цина и органи­зация на здраве­опаз­ване­то и фарма­цията“. От 2008 г. е доцент, а от 2013 г. е професор по „Социална меди­цина и орга­низа­ция на здравеопазването и фармацията“. Има две медицински специалности - „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Хигиена“.

Професионалните му интереси са в областта на здравната политика и здравния мениджмънт, социалната медицина, промоцията на здра­вето и превен­цията на болес­тите, хронич­ните неза­разни болести, епи­демио­логи­ята и био­статис­тика­та, оцен­ката на здрав­ните техно­логии, со­циал­ните детер­минан­ти на здравето. Ръково­дител на проекти и програми на Евро­пейския съюз и на Светов­ната здравна органи­зация. Автор и съавтор на над 150 научни публи­кации - статии, моно­графии, ръко­водства и учеб­ници.

Председател е на Експер­тния съвет по меди­цин­ската спе­циал­ност „Социал­на меди­цина и здравен менидж­мънт“ към Минис­търа на здра­ве­опаз­ването.

проф. д-р Пламен Димитров, дм

тел. 02 8056 420, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.