доц. Хинков

Доц. Христо Хинков е психиатър, понас­тоя­щем директор на Нацио­нал­ния център по общест­вено здраве и анализи от месец декември 2014 г.

Завършва медицина през 1980 г., и магис­тратура по здравен ме­нидж­мънт през 2002 г. Спе­циа­ли­зи­рал е в Япония, САЩ, Холандия, Белгия.

Бил е началник на отдел проекти към МЗ и зам. директор на НЗОК през периода 1997-2001 г. Участвал е активно във въз­стано­вява­нето на БЛС през 1990 г. и е бил избиран в упра­вител­ните органи на съюза.

Занимава се основно с изсле­дова­телска и аналитико-мето­дична дейност по органи­зацията на здра­ве­опаз­ването и психиа­трич­ната помощ, както и с обучение и разра­ботване на проекти в областта на общест­вената психиа­трия. Има редица публи­кации в научни списания и общест­вени медии в областта на психиа­трията и общест­веното здраве.

доц. д-р Христо Хинков, дм

тел. 02 8056 444, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д‑р Пламен Димитров, дм е заместник директор на Нацио­нал­ния център по общест­вено здраве и анализи и директор на дирекция „Промо­ция на здраве и превен­ция на болес­тите“. Завършва висше образо­вание по меди­цина през 1988 г. През 2001 г. придо­бива магис­тър­ска степен по епиде­мио­логия в Мичи­ган­ския щатски уни­вер­ситет, САЩ, а през 2011 г. завършва магис­тра­тура по общест­вено здраве и здравен менидж­мънт в Меди­цински универ­ситет-София. През 2004 г. защи­тава дисер­тацио­нен труд по науч­ната спе­циал­ност „Социа­лна меди­цина и органи­зация на здраве­опаз­ване­то и фарма­цията“. От 2008 г. е доцент, а от 2013 г. е професор по „Социална меди­цина и орга­низа­ция на здравеопазването и фармацията“. Има две медицински специалности - „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Хигиена“.

Професионалните му интереси са в областта на здравната политика и здравния мениджмънт, социалната медицина, промоцията на здра­вето и превен­цията на болес­тите, хронич­ните неза­разни болести, епи­демио­логи­ята и био­статис­тика­та, оцен­ката на здрав­ните техно­логии, со­циал­ните детер­минан­ти на здравето. Ръково­дител на проекти и програми на Евро­пейския съюз и на Светов­ната здравна органи­зация. Автор и съавтор на над 150 научни публи­кации - статии, моно­графии, ръко­водства и учеб­ници.

Председател е на Експер­тния съвет по меди­цин­ската спе­циал­ност „Социал­на меди­цина и здравен менидж­мънт“ към Минис­търа на здра­ве­опаз­ването.

проф. д-р Пламен Димитров, дм

тел. 02 8056 420, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. Теодор Панев, дм

тел. 02 8056255

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Теодор Панев, дм, е завършил инженерна химия. През 1991 г. защитава дисертационен труд по научната специалност „Хигиена“. От 2001 г. е доцент по научна специалност „Хигиена“, има медицинска специалност „Санитарна химия“. Бил е зам.-директор на НЦОЗА (2000–2004 и 2009–2011). Ръководил е акредитирания Изпитвателен център „Хигихрантест“ към НЦООЗ (2002–2009) за извършване на анализи на води, храни, почви, козметика и др. Бил е зам.-директор на ИАОС и главен директор на главна дирекция „Лабораторно аналитична дейност“ в Изпълнителна агенция по околна среда през периода 2012 -2018. Професионалните и изследователските му интереси са в областта на качеството и изпитването на параметрите на околната среда и интерпретирането им – въздух, води (повърхностни и подпочвени), радиация, почви и отпадъци, както и в областта на безопасността и здравето при работа в частта измерване и интерпретиране на химични агенти във въздуха на работна среда и на работни помещения. Автор и съавтор на над 100 научни публикации – статии, монографии и учебници у нас и чужбина. Бил е изпълнител, координатор и ръководител на проекти по четвърта и шеста рамкова програма на ЕС, програма ФАР и ОП „Околна среда“, международни програми за двустранно сътрудничество.