Нормативна база

Списък на наредби, касаещи дейността на НЦОЗА: 

Други документи, касаещи дейността на НЦОЗА:

• Кодекс на европейската статистическа практика, версия 2011 г., приета от Комитета на Европейската статистическа система на 28.09.2011 г.

• Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословни и безопасни условия на труд

• Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Том 1. Практическо ръководство

• Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Том 2. Проучвания на конкретни случаи

• Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2103/35/ЕС за електромагнитните полета: Ръководство за малки и средни предприятия (МСП)

• Медицински стандарти

• Регламенти в областта на здравеопазването

• Стратегии в областта на здравеопазването

• Проекти на нормативни документи

Международни конвенции