Проф. д‑р Пламен Димитров, дм е заместник директор на Нацио­нал­ния център по общест­вено здраве и анализи и директор на дирекция „Промо­ция на здраве и превен­ция на болес­тите“. Завършва висше образо­вание по меди­цина през 1988 г. През 2001 г. придо­бива магис­тър­ска степен по епиде­мио­логия в Мичи­ган­ския щатски уни­вер­ситет, САЩ, а през 2011 г. завършва магис­тра­тура по общест­вено здраве и здравен менидж­мънт в Меди­цински универ­ситет-София. През 2004 г. защи­тава дисер­тацио­нен труд по науч­ната спе­циал­ност „Социа­лна меди­цина и органи­зация на здраве­опаз­ване­то и фарма­цията“. От 2008 г. е доцент, а от 2013 г. е професор по „Социална меди­цина и орга­низа­ция на здравеопазването и фармацията“. Има две медицински специалности - „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Хигиена“.

Професионалните му интереси са в областта на здравната политика и здравния мениджмънт, социалната медицина, промоцията на здра­вето и превен­цията на болес­тите, хронич­ните неза­разни болести, епи­демио­логи­ята и био­статис­тика­та, оцен­ката на здрав­ните техно­логии, со­циал­ните детер­минан­ти на здравето. Ръково­дител на проекти и програми на Евро­пейския съюз и на Светов­ната здравна органи­зация. Автор и съавтор на над 150 научни публи­кации - статии, моно­графии, ръко­водства и учеб­ници.

Председател е на Експер­тния съвет по меди­цин­ската спе­циал­ност „Социал­на меди­цина и здравен менидж­мънт“ към Минис­търа на здра­ве­опаз­ването.

проф. д-р Пламен Димитров, дм

тел. 02 8056 420, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. Хинков

Доц. Христо Хинков е психиатър, понас­тоя­щем директор на Нацио­нал­ния център по общест­вено здраве и анализи от месец декември 2014 г.

Завършва медицина през 1980 г., и магис­тратура по здравен ме­нидж­мънт през 2002 г. Спе­циа­ли­зи­рал е в Япония, САЩ, Холандия, Белгия.

Бил е началник на отдел проекти към МЗ и зам. директор на НЗОК през периода 1997-2001 г. Участвал е активно във въз­стано­вява­нето на БЛС през 1990 г. и е бил избиран в упра­вител­ните органи на съюза.

Занимава се основно с изсле­дова­телска и аналитико-мето­дична дейност по органи­зацията на здра­ве­опаз­ването и психиа­трич­ната помощ, както и с обучение и разра­ботване на проекти в областта на общест­вената психиа­трия. Има редица публи­кации в научни списания и общест­вени медии в областта на психиа­трията и общест­веното здраве.

доц. д-р Христо Хинков, дм

тел. 02 8056 444, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. Теодор Панев, дм

тел. 02 8056255

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Теодор Панев, дм, е завършил инженерна химия. През 1991 г. защитава дисертационен труд по научната специалност „Хигиена“. От 2001 г. е доцент по научна специалност „Хигиена“, има медицинска специалност „Санитарна химия“. Бил е зам.-директор на НЦОЗА (2000–2004 и 2009–2011). Ръководил е акредитирания Изпитвателен център „Хигихрантест“ към НЦООЗ (2002–2009) за извършване на анализи на води, храни, почви, козметика и др. Бил е зам.-директор на ИАОС и главен директор на главна дирекция „Лабораторно аналитична дейност“ в Изпълнителна агенция по околна среда през периода 2012 -2018. Професионалните и изследователските му интереси са в областта на качеството и изпитването на параметрите на околната среда и интерпретирането им – въздух, води (повърхностни и подпочвени), радиация, почви и отпадъци, както и в областта на безопасността и здравето при работа в частта измерване и интерпретиране на химични агенти във въздуха на работна среда и на работни помещения. Автор и съавтор на над 100 научни публикации – статии, монографии и учебници у нас и чужбина. Бил е изпълнител, координатор и ръководител на проекти по четвърта и шеста рамкова програма на ЕС, програма ФАР и ОП „Околна среда“, международни програми за двустранно сътрудничество.

За контактна информация:   Кликнете върху схемата и в новия прозорец маркирайте дирекция/звено или използвайте линковете в долната част на страницата!

 

НЦОЗА - Административна структура


Директор
доц. д-р Христо Хинков, дм

тел. 02 8056 444, е‑mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ

ЕКСПЕРТ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН РИСК”

ДИРЕКЦИЯ “АНАЛИТИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ДЕЙНОСТИ”

ДИРЕКЦИЯ “ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ”

ДИРЕКЦИЯ “ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ”

ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

ДИРЕКЦИЯ "КЛАСИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, СТАНДАРТИ И ИНОВАЦИИ"

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

НАУЧЕН СЪВЕТ


Председател: проф. д-р П. Димитров, дм

Зам.-председател: проф. д-р В. Дулева, дм

Научен секретар: проф. Цв. Георгиева, дм

Членове:
доц. д-р Хр. Хинков, дм
доц. А. Тачев, дм
доц. д-р Г. Цолова, дм
доц. Т. Панев, дм
проф. М. Израел, дм
доц. д-р В. Камбурова, дм
доц. Кр. Дикова, дм
доц. К. Вангелова, дб
доц. М. Иванова, дм
доц. д-р Н. Данова, дм
доц. Р. Георгиева, дм
проф. д-р П. Салчев, дм
доц. В. Багдасарян, дб
доц. д-р Л. Рангелова, дм

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА

Венетка Йовчева

тел. 02 917 4040, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Светослав Иванов

тел.: 02 917 40 50 (7150)

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Анита Неева

тел. (359 2) 917 40 76

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мая Люцканова

тел.: 02 8056 214, 0889 402 025

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор дирекция:

гл.ас. д-р Захари Зарков,дм

тел. 02 8056214, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Функциите на дирекцията са свързани с изпълнението на здравната политика в областта на общественото здравеопазване и превенцията на психичното здраве. Сред основните дейности са анализ и мониторинг на здравното състояние на населението с цел определяне на приоритетите в областта на промоцията на психичното здраве, борбата със стреса и превенцията на самоубийствата. Дирекцията осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, намаляване на вредите от употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Дирекцията разработва програми за превенция на употребата на наркотични вещества, за психосоциална рехабилитация и намаляване на здравните вреди от употребата на наркотични вещества. Изготвя и внася за одобряване в НСНВ национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България. Дирекцията осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX) – употреба на наркотици сред населението; проблемна и високорискова употреба на наркотици; инфекциозни заболявания, смъртни случаи, търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици, както и на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества.


Отдел “Психично здраве”

Началник отдел: гл.ас. д-р Владимир Наков, дм

тел. 02 8056 214, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел "Зависимости"

Началник отдел: гл.експ. д-р Цвета Райчева

тел. 02 8056 257, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Национален фокусен център

Началник отдел: гл.експ. Александър Панайотов

тел. 02 8326137, е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор дирекция:

ИД директор дирекция гл.експ. Петър Атанасов, ди

тел. 02 917 4086, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията предоставя набор от информационни услуги за различни институции, функциониращи в сферата на здравеопазването. Дирекцията изготвя анализи – за състоянието на специалистите в здравеопазването, за необходимостта от специализанти, възможностите на базите за обучение и възможностите специалистите да започнат работа в лечебни заведения. Дирекцията подпомага дейността на здравните институции при осъществяването на програми по превенция и промоция на здравето и здравословния начин на живот, участва в разработването и съгласуването на национални програми и национални здравни стратегии в областта на здравната политика. Дирекцията анализира нуждата от актуализация на медицински стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита правата на пациентите, изготвя указания към лечебните заведения по прилагане на утвърдените медицински стандарти, участва в разработването на критерии и системи за оценка на резултатите от медицинската дейност на лечебните заведения.


Отдел "Финансови модели и икономическо прогнозиране"

Началник отдел: гл.експ. Петър Атанасов, ди
тел. 02 917 4086, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел ”Класификационни системи и процедури

Началник отдел: гл.експ.Анита Неева

тел. 02 9174076, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел ”Анализ и оценка за състоянието на специалистите в здравеопазването

Началник отдел: Анелия Николова, дм

тел. 02 8056 365, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Информация за електронното отчитане на болницитe