Списание Здраве и безопасност при работаИздание на Националния център по обществено здраве и анализи
Център за международна информация по безопасност и здраве при работа на Международната организация по труда (CIS център на МОТ)

"Здраве и безопасност при работа” е научно-приложно списание в областта на здравето и без­опас­ността при работа. Списанието има за цел да популя­ризира и насърчава из­след­вания относно рискови фактори за здравето и безопас­ността при работа, оценка и контрол на риска за здравето, проблеми на трудово-медицин­ското обслужване на ра­ботещите; добри практики и политики за превенция на трудовите злополуки, профе­сио­нал­ните и свързани с труда забо­лявания, промоция на здравето и работо­спо­соб­ността. В списанието се публикуват обзори, научни статии, добри практики, методо­логични материали, мнения, съобщения за събития, нови книги и др.

Издава се в електро­нен вид на български език.


• Списание "Здраве и безопасност при работа" - 2020 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа" - 2019 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа" - 2018 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа" - 2017 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа" - 2016 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа" - 2015 г.